Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa

Tarnowski Organizator Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6883100; 6883101 , fax. 14 6883115
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tarnowski Organizator Komunalny
  ul. Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6883100; 6883101, fax. 14 6883115
  REGON: 12268001210000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tok.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu czterech wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tok.tarnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach