Przetargi.pl
Zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6582011 , fax. 012 6581081
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6582011, fax. 012 6581081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie- 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39.10.00.00-3 meble, 33.19.20.00-2 meble medyczne, 33.10.00.00-1urządzenia medyczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZ CENOWY załącznik nr 3 SIWZ oraz specyfikacje techniczne załączone do SIWZ 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy , zgodny z opisem, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 3.6. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 3.7. W przypadku konieczności wykonania prac adaptacyjnych w wyniku zaoferowania urządzeń i sprzętu o innych gabarytach lub zasilaniach niż przewidziane projektem technicznym Wykonawca wykona je na własny koszt. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji - max. 60 m-cy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.usdk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach