Przetargi.pl
zakup licencji oprogramowania

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3921 242 , fax. 12 3921438
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3921 242, fax. 12 3921438
  REGON: 00051417600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup licencji oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania: a) serwer poczty elektronicznej typ I - 2 szt. b) serwer poczty elektronicznej typ II - 2 szt. c) licencje dostępowe do serwera poczty elektronicznej - dla 1100 użytkowników d) system operacyjny dla serwerów typ I - 4 szt. e) system operacyjny dla serwerów typ II - 4 szt. f) licencje dostępowe do serwera typ I oraz typ II - dla 1100 użytkowników Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - siwz (specyfikacja techniczna). Miejsce realizacji zamówienia: Kraków. Wielkość lub zakres zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych kwoty 134 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482140001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem: CB-VI.272.10.2015 wadium - zakup licencji oprogramowania. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) - załączone do oferty (tj. w osobnej kopercie z ofertą) lub składane (przed upływem terminu składania ofert!) w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, III piętro, pokój nr 338) lub na dzienniku podawczym (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, parter, pokój nr 24), za potwierdzeniem przyjęcia, w kopercie opisanej w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Wadium w postępowaniu znak CB-VI.272.10.2015 na zakup licencji oprogramowania 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, - zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu zwraca się Wykonawcom drogą pocztową. 6. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach