Przetargi.pl
świadczenie usług przewozowych na linii 191 w Gdyni, gminie Żukowo i gminie Szemud, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym w dni powszednie od poniedziałku do piątku

Zarząd Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6233312 , fax. 058 6233022
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej
  ul. Zakręt do Oksywia 10 10
  81-244 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6233312, fax. 058 6233022
  REGON: 19060628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług przewozowych na linii 191 w Gdyni, gminie Żukowo i gminie Szemud, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym w dni powszednie od poniedziałku do piątku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług przewozowych (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej, organizowanego przez Zamawiającego) na linii 191 w Gdyni, gminie Żukowo i gminie Szemud, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym w dni powszednie od poniedziałku do piątku, wg rozkładów jazdy stanowiących załącznik numer 4 do SIWZ. Zgodnie z tymi rozkładami zamówienie obejmuje obsługę brygad: 191/2 i 191/3. 2. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia: autobusem miejskim niskopodłogowym SN - o długości od 11,50 m do 13,50 m lub PN - o długości od 17.50 m, spełniającym: warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn.zm.) oraz następujące, graniczne parametry techniczno- użytkowe (bezwzględnie wymagane): moc silnika - co najmniej 200 KM w autobusie SN, co najmniej 250 KM w autobusie PN; chłodzenie silnika - cieczą; skrzynia biegów - automatyczna; liczba miejsc ogółem (dla pasażerów) - co najmniej 90 w autobusie SN (dopuszcza się co najmniej 85 w przypadku autobusów zasilanych CNG), co najmniej 150 w autobusie PN; liczba miejsc siedzących (dla pasażerów, siedzenia typu 1? liczone jako pojedyncze) - co najmniej 27 (w tym co najmniej 25 nieskładanych) w autobusie SN, co najmniej 40 (w tym co najmniej 36 nieskładanych) w autobusie PN; charakterystyka miejsc siedzących: -siedzenia typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, -1 lub 2 siedzenia usytuowane bezpośrednio za I drzwiami na prawym nadkolu, przodem do kierunku jazdy; liczba drzwi dla pasażerów - co najmniej 2 uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowanych przez kierowcę w autobusie SN, co najmniej 3 uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowanych przez kierowcę w autobusie PN; układ drzwi dla pasażerów: -I drzwi przed pierwszą osią, -II drzwi pomiędzy pierwszą i drugą osią, -III drzwi za ostatnią osią w autobusie SN (jeżeli występują), -III drzwi przed trzecią osią, w drugim członie w autobusie PN; -IV drzwi za ostatnią osią w autobusie PN (jeżeli występują); szerokość drzwi w świetle - II (w przypadku autobusu PN również III) co najmniej 1100 mm, pozostałe co najmniej 650 mm; poziom podłogi - maksymalnie 360 mm od poziomu jezdni (bez stopni wejściowych) w I i II drzwiach oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu; miejsce na wózki - o długości co najmniej 1700 mm, naprzeciwko II drzwi, po lewej stronie pojazdu (dopuszcza się miejsce na wózki po prawej stronie pojazdu przy II drzwiach, jeżeli drzwi te są otwierane na zewnątrz); liczba okien otwieranych (przesuwnych lub uchylnych) w przedziale pasażerskim - co najmniej 4 w autobusie SN, co najmniej 6 w autobusie PN, przy czym co najmniej 4 w pierwszym członie pojazdu i co najmniej 2 w drugim; do liczby tej nie wlicza się okien o szerokości mniejszej niż 900 mm lub wysokości części otwieranej okna mniejszej niż 200 mm; liczba uchylnych wywietrzników (klap) dachowych - co najmniej 2 w autobusie SN (dopuszcza się 1, pod warunkiem, że liczba okien otwieranych w przedziale pasażerskim wynosi nie mniej niż 8), co najmniej 3 w autobusie PN (dopuszcza się 2, pod warunkiem, że liczba okien otwieranych w przedziale pasażerskim wynosi nie mniej niż 11); w autobusach z klimatyzacją przedziału pasażerskiego dopuszcza się zmniejszenie o jeden wywietrznik wymaganej ich liczby; urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu - zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego, w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów (np. stopnie), umożliwiające odczytanie wszelkich informacji dla pasażerów umieszczonych wewnątrz pojazdu oraz kodu kasownika na skasowanym bilecie; urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: -przyciski stop (co najmniej 1 przycisk na każde 5 miejsc siedzących), umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby zatrzymania się na przystanku na żądanie, równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach, -przycisk przyklęk, umożliwiający zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczony wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków, w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim - w pojazdach wyposażonych w funkcję przyklęku; kasowniki - elektroniczne z jednakowym dla danego pojazdu systemem kodowania, w liczbie co najmniej równej liczbie drzwi dla pasażerów; informacja o linii: -z przodu i z boku w postaci podświetlanej tablicy lub taśmy z numerem linii i przystankami krańcowymi albo w postaci pełnowymiarowego wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii i przystanek docelowy, informacja z boku umieszczona pomiędzy I i II drzwiami, -z tyłu w postaci podświetlanej tablicy lub taśmy z numerem linii albo w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, -wewnątrz pojazdu w postaci tablicy lub taśmy z numerem linii i przebiegiem trasy (nazwami ulic lub przystanków) albo w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, przystanek docelowy i przebieg trasy (wyświetlane kolejno nazwy ulic) albo prezentującego numer linii, przystanek docelowy i przystanek bieżący, wyświetlacz umieszczony pod sufitem za kabiną kierowcy w osi podłużnej pojazdu i skierowany do tyłu, w miejscu zapewniającym dobrą widoczność dla pasażerów; radiotelefon - pracujący w strukturze sieci łączności radiowej ZKM w Gdyni, w paśmie 400 MHz; kolorystyka zewnętrzna - biało-niebieska (RAL 9010 i 5017, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym). 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków wskazanych w pkt.2 na podstawie danych (informacji) zawartych przez Wykonawcę: w załączniku do SIWZ - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w załączniku do SIWZ - zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu miejskiego niskopodłogowego, którego Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia - wg formuły spełnia/nie spełnia . 4. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych autobusem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako SAM. 5. Zamawiający wymaga realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we WZORZE UMOWY (stanowiącym integralną część SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia : wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b/ posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyje autobusu miejskiego niskopodłogowego spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia; d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g formuły spełnia/nie spełnia na podstawie danych (informacji) zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, c) oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów, f) oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusu miejskiego niskopodłogowego spełniającego: warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz graniczne parametry techniczno- użytkowe wymagane przez Zamawiającego, g) zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu miejskiego niskopodłogowego, którego Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia, h) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, innych podmiotów. II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składa dokument/dokumenty zgodnie z postanowieniami §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz.605 z późn.zm.) - w zakresie wskazanym w pkt.I . III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo: a/ dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. b/ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentu wymienionego w pkt.I lit.a) oraz oświadczenia wymienionego w pkt. I lit.b) w zakresie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Zamawiający przed podpisaniem umowy nie będzie żądał umowy regulującej ich współpracę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-25-09.pdf
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach