Przetargi.pl
Analiza projektowo-konstrukcyjna oraz wykonanie prototypu wielostopniowej turbinki osiowej z częściowym zasilaniem dla mikrosiłowni kogeneracyjnej z czynnikiem niskowrzącym oraz Analiza projektowo-konstrukcyjna turbiny promieniowo-osiowej dla mikrosiłowni kogeneracyjnej z czynnikiem niskowrzącym.

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3411271 , fax. 058 3416144
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
  ul. Fiszera 14 14
  80-231 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3411271, fax. 058 3416144
  REGON: 00032612100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza projektowo-konstrukcyjna oraz wykonanie prototypu wielostopniowej turbinki osiowej z częściowym zasilaniem dla mikrosiłowni kogeneracyjnej z czynnikiem niskowrzącym oraz Analiza projektowo-konstrukcyjna turbiny promieniowo-osiowej dla mikrosiłowni kogeneracyjnej z czynnikiem niskowrzącym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Analiza projektowo-konstrukcyjna oraz wykonanie prototypu wielostopniowej turbinki osiowej z częściowym zasilaniem dla mikrosiłowni kogeneracyjnej z czynnikiem niskowrzącym ETAP I: a). Wykonanie obliczeń CFD (3D) układu przepływowego turbinki dla geometrii i parametrów czynnika podanych przez Zamawiającego. b). Wykonanie sprawdzających obliczeń wytrzymałościowych wirnika, łopatek i kadłuba turbinki, oraz wyznaczenie odpowiednich częstości drgań własnych. c). Wykonanie wstępnego rysunku konstrukcyjnego turbinki z uwzględnieniem wymagań technologicznych wykonania i montażu. Obliczenia dotyczą turbinki pięciostopniowej o częściowym zasilaniu wszystkich stopni, z łopatkami cylindrycznymi (wysokość ok. 10mm) o profilach poddźwiękowych, o średnicy zewnętrznej wirnika ok. 100mm i prędkości obrotowej rzędu kilkunastu/kilku tysięcy obrotów na minutę. Czynnikiem roboczym w turbinie jest czynnik organiczny HFE7100 o parametrach: ciśnienie początkowe: ok. 1 MPa, x=1, temperatura skraplania w kondensatorze: 65C, natężenie przepływu: ok. 0,17 kg/s. Dokładne wartości parametrów będą określone przy podpisywaniu umowy. W celu dokonania odbioru I Etapu pracy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1. Dwa autoryzowane egzemplarze wstępnego opisu technicznego turbinki wraz z wynikami obliczeń - w wersji papierowej 2. Egzemplarz wstępnego opisu technicznego turbinki wraz z siatkami obliczeniowymi i wynikami obliczeń - w wersji elektronicznej 3. Dwa autoryzowane komplety wstępnego rysunku konstrukcyjnego turbinki wraz z certyfikatem legalności dokumentacji. 4. Egzemplarz dokumentacji konstrukcyjnej, na nośniku elektronicznym, zapisany w wersji AUTOCAD 2000 lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. ETAP II: d) Wykonanie ostatecznego rysunku konstrukcyjnego turbinki po uwzględnieniu uwag i zmian proponowanych przez Zamawiającego. e) Wykonanie rysunków wykonawczych poszczególnych elementów turbinki. f) Wykonanie prototypowego egzemplarza turbinki (ze stopu aluminium lub z innego materiału uzgodnionego z Zamawiającym) i jej montaż. W celu dokonania odbioru II Etapu pracy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1. Prototypowy egzemplarz turbinki osiowej. 2. Dwa autoryzowane egzemplarze opisu technicznego turbinki osiowej wraz z wynikami obliczeń - w wersji papierowej. 3. Egzemplarz opisu technicznego turbinki osiowej wraz z siatkami obliczeniowymi i wynikami obliczeń - w wersji elektronicznej. 4. Dwa autoryzowane komplety dokumentacji konstrukcyjnej turbinki osiowej wraz z certyfikatem legalności dokumentacji. 5. Egzemplarz dokumentacji konstrukcyjnej i wykonawczej, na nośniku elektronicznym, zapisany w wersji AUTOCAD 2000 lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. CZĘŚĆ 2: Analiza projektowo-konstrukcyjna turbiny promieniowo-osiowej dla mikrosiłowni kogeneracyjnej z czynnikiem niskowrzącym, a) opracowanie koncepcji projektowej i wykonanie wstępnych obliczeń projektowych, b) wykonanie obliczeń CFD (3D) wybranego wariantu układu przepływowego turbiny, c) wykonanie sprawdzających obliczeń wytrzymałościowych wirnika, łopatek i kadłuba turbinki, połączonych z wyznaczeniem odpowiednich częstości drgań własnych, d) wykonanie rysunku konstrukcyjnego turbiny z uwzględnieniem wymagań technologicznych wykonania i montażu, e) wykonanie rysunku konstrukcyjnego układu mikroturbina - generator elektryczny. Obliczenia dotyczą turbinki jednostopniowej (ew. dwustopniowej - wariant określony na podstawie wstępnych obliczeń projektowych, pkt.a) o średnicy zewnętrznej wirnika mniejszej niż 100mm i prędkości obrotowej rzędu kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę (lub wyższej). Czynnikiem roboczym w turbinie jest czynnik organiczny HFE7100 o parametrach: a) ciśnienie początkowe: ok. 1 MPa, x=1, b) temperatura skraplania w kondensatorze: 65C, c) natężenie przepływu: ok. 0,17 kg/s. Dokładne wartości parametrów będą określone przy podpisywaniu umowy. W celu dokonania odbioru CZĘŚCI 2 pracy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1. Dwa autoryzowane egzemplarze wstępnego opisu technicznego turbinki wraz z wynikami obliczeń - w wersji papierowej. 2. Egzemplarz wstępnego opisu technicznego turbinki wraz z siatkami obliczeniowymi i wynikami obliczeń - w wersji elektronicznej. 3. Dwa autoryzowane komplety wstępnego rysunku konstrukcyjnego turbinki wraz z certyfikatem legalności dokumentacji. 4.Egzemplarz dokumentacji konstrukcyjnej, na nośniku elektronicznym, zapisany w wersji AUTOCAD 2000 lub innej uzgodnionej z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w ciągu 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał trzy usługi polegające na projektowaniu i konstrukcji maszyn wirnikowych, każda o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Prawo zamówień publicznych), zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt do 8 ustawy (Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy (Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub gdy do wykonania zamówienia będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, zobowiązany jest dołączyć do oferty: 7. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaz musi zawierać co najmniej trzy usługi polegające na projektowaniu i konstrukcji maszyn wirnikowych, każda o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto. Wykaz musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje). 8. W przypadku, gdy do wykonania zamówienia Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu musi załączyć: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają powyższy dokument łącznie. Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr. 2 do SIWZ. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imp.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach