Przetargi.pl
„Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu wraz z kompotem dla uczestników na pobycie dziennym i całodobowym (2)(...)

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510743440
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu wraz z kompotem dla uczestników na pobycie dziennym i całodobowym (2)(...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników na pobycie dziennym i całodobowym w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym “Kętrzyński Dom Wsparcia. 2. Zamówienie obejmuje:a) Przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków w formie obiadu wraz z kompotem dla uczestników na pobycie dziennym i całodobowym w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym „Kętrzyński Dom Wsparcia”.b) Pobieranie i przechowywanie próbek dostarczanych posiłków w miejscu ich wytwarzania.c) Mycie i dezynfekcja termosów cateringowych.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku 1a – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanym wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach