Przetargi.pl
„Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”(2).

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510743440
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”(2).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrzynie.2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w branży budowlanej – małą architekturę i branży elektroenergetycznej – oświetlenie parkowe:1) Branża budowlana – mała architektura zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 13.07.2022 r. i opracowaniem projektowym opracowanym przez pracownie projektową Archerezja Zwolińska + Projektanci stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w zakresie:a) wykonanie na wejściu główny rzeźby niedźwiedzi – symbol miasta Kętrzyn oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych;b) budowa bieżni rekreacyjnych z naturalnych materiałów i kruszywa: piasek, kliniec granitowy, żwir. Budowa bieżni rekreacyjnych sensorycznych – nawierzchnia o różnej fakturze np. drewniane kołki, kłody, przejścia przez tunele wierzbowe oraz palisady;c) wykonanie „RZEKA" Z KORY I KAMYKÓW - wydzielenie łąki kwietnej od „wykaszanej” trawy, przestrzeń dla kwiatów, rzeźb z wikliny itp.;d) ekologiczny plac zabaw dla dzieci - to teren składający się z trawiastych pagórków, pomiędzy którymi znajduje się żwirowa nawierzchnia. Pod pagórkami znajdują się przepusty z rur karbowanych, którymi dzieci mogą się przemieszczać na drugą stronę pagórka. Pomiędzy pagórkami zaprojektowano drewniane domki dla dzieci. Pagórki od żwirowej nawierzchni oddziela drewniana palisada, która jest również umocnieniem nasypów.;e) miejsce spotkań młodzieży zorganizowano na drewnianych tarasach i ławkach „grzędach”, całość dopełnia street workout na piaskowej nawierzchni;f) w zachodniej części ogrodu zaprojektowano miejsce na ule, wydzielone drewnianym ogrodzeniem;g) istniejący staw należy oczyścić, brzeg porośnięty wierzbą iwa należy prześwietlić. Na brzegach zaprojektowano dwa drewniane tarasy rekreacyjne;h) w ogrodzie projektuje się kopułę z wierzby;i) zadaszenie z wierzby nad istniejącymi ławkami;j) ogrodzenie oddzielające parking od terenu zielonego – z wierzby;k) ogrodzenie oddzielające drogę z siatki lub paneli zgrzewanych, antracytowych o wym. 200/63;l) wykonanie budek na dzikie owady;m) zakup i montaż fotopłapek, kamer i zliczacz użytkowników na wejściu głównym zasilanych akumulatorowo ;2) Branża elektroenergetyczna – oświetlenie parkowe zgodnie z zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.06.2022 r. i opracowaniem projektowym opracowanym przez pracownie projektową Archerezja Zwolińska + Projektanci stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w zakresie:a) budowie oświetlenia parkowego na słupach h=4m,b) budowa oświetlenia parkowego na słupach h=1m, c) budowa sieci eo długości linii 720 mb.3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej - powykonawczej.4) Ustanowienie kierownika budowy branży elektroenergetycznej oraz branży budowlanej.5) Opracowanie zestawienia rzeczowo-finansowego zrewitalizowanego obiektu.6) Budowa drogi technologicznej do obsługi budowy w skład której wchodzi:a) budowa drogi na podbudowie z kruszywa naturalnego o nawierzchni z płyt drogowych i dostosowanie zjazdu do gabarytów pojazdów obsługujących plac budowy,b) weryfikacja stanu technicznego kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod planowaną drogą technologiczną poprzez zmonitorowanie i uwiecznienie na nośnikach elektronicznych stanu studni i rurociągów przed budową i po budowie,c) w przypadku uszkodzenia studni lub rurociągów należy je przywrócić – odtworzyć do stanu zgodnego z warunkami technicznymi, umożliwiającymi prawidłowe działanie kolektorów i studni,d) rozebranie drogi technologicznej wraz z odtworzeniem warstwy urodzajnej humusu wraz z wysianiem i wałowaniem mieszaniny traw parkowych,e) w celu usprawnienia ruchu drogi publicznej jak zjazdu obsługującego plac budowy i szpital zapewnić osoby do sterowania ruchem oraz opracować wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna (przedmiary i projekty).4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, każda z nich stanowi odrębne postępowanie przetargowe.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach