Przetargi.pl
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598, z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 85 37 , fax. 0-83 343 85 37
 • Data zamieszczenia: 2016-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
  21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 85 37, fax. 0-83 343 85 37
  REGON: 230064000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598, z późn. zm.).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Białej Podlaskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz.1598, z późn. zm.) Szacunkowa liczba usługobiorców wynosi 65-70 osób. Przewidywana liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – w zakresie I i II części zamówienia, w okresie umowy wynosiła będzie ogółem do 5500 godzin (1 godzina = 60 minut), w tym na: Część I – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska do 4300 godzin, Część II – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z wyłączeniem całościowych zaburzeń rozwojowych – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska do 1200 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach