Przetargi.pl
Sukcesywne Dostawy Transportem Wykonawcy Ogumienia dla potrzeb własnych przy PKS w Świdwinie Sp. z o.o. w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Bolesława Chrobrego 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3652078-9 , fax. 0-94 3650434
 • Data zamieszczenia: 2011-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Spółka z o.o.
  ul. Bolesława Chrobrego 24 24
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3652078-9, fax. 0-94 3650434
  REGON: 33003170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pks.swidwin.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne Dostawy Transportem Wykonawcy Ogumienia dla potrzeb własnych przy PKS w Świdwinie Sp. z o.o. w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowego ogumienia do autobusów PKS w Świdwinie Sp. o.o. Dostawy w asortymencie w ilościach wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik Nr 1).Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt do magazynu Zamawiającego Ul. Bolesława Chrobrego 24,78-300 Świdwin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00. Dostawa realizowana będzie w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Zamówienia (telefonicznie lub faksem). Wykonawca w formularzu ofertowym zał. nr 2 wpisze osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ( tj..osobę, do której należy zgłosić zamówienie oraz kierować reklamację) poda jej adres, imię i nazwisko, nr telefonu, faksu. Ze strony Zamawiającego do kontaktów będą wyznaczone osoby,które zostaną wpisane do umowy. Ogumienie będące przedmiotem zamówienia powinno: - być fabrycznie nowe - spełniać wymogi techniczne i jakościowe odpowiednich norm PN-EN - być dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Warunki płatności, sposób rozliczenia, warunki gwarancji na dostarczony towar a także zasady rozpatrywania reklamacji określa formularz umowy -zał. nr 5 do niniejszej SIWZ. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia rozwiązań równoważnych funkcjonalnie, jakościowo i użytkowo, wyjaśniając jednocześnie,że w opisie wymagań Zamawiającego, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie pochodzenia, jego wskazanie ma na celu przedstawienie asortymentu niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej pracy pojazdów. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy Dostarczone ogumienie nie może być starsze niż 6 miesięcy od daty wyprodukowania. Ogumienie musi spełniać najwyższe wymagania w zakresie przyczepności prowadzenia i bezpieczeństwa podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych nie powinno wytwarzać nadmiernego hałasu. Bieżnik ogumienia ma doskonale odprowadzać nadmiar wody by uniknąć efektu aquapalaningu. Wykonawca udzieli, co najmniej identycznego okresu gwarancji na dostarczone przez siebie ogumienie, jakiego udzielił producent z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343522001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pks.swidwin.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach