Przetargi.pl
Dostawa nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Składowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5732213 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Składowa 1 1
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5732213 w. 44
  REGON: 81051289400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Opona bezdętkowa 11R22,5 - w ilości 6 szt. - indeks nośności minimum: Li = 148/145, - konstrukcja opony całostalowa, - symbol dopuszczalnej prędkości- J, - opona przeznaczona do pogłębiania rzeźby bieżnika (Regroovable), - wzór rzeźby bieżnika według załącznika nr 4, - wymagany minimalny okres gwarancji- 24 miesiące lub120 000 km przebiegu od daty dostawy. 1.2 Opona bezdętkowa 275/70 R22,5 - w ilości 24 szt. - indeks nośności minimum: Li = 148/145, - konstrukcja opony całostalowa, - symbol dopuszczalnej prędkości- J, - opona przeznaczona do pogłębiania rzeźby bieżnika (Regroovable), - wzór rzeźby bieżnika według załącznika nr 5, - wymagany minimalny okres gwarancji- 24 miesiące lub120 000 km przebiegu od daty dostawy. 1.3 Opona bezdętkowa 275/70 R22,5 - w ilości 48 szt. - indeks nośności minimum: Li = 148/145, - konstrukcja opony całostalowa, - symbol dopuszczalnej prędkości- J, - opona przeznaczona do pogłębiania rzeźby bieżnika (Regroovable), - wzór rzeźby bieżnika według załącznika nr 6, - wymagany minimalny okres gwarancji- 24 miesiące lub120 000 km przebiegu od daty dostawy. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu wielkości dostawy opon określonej w ust.1 o 20% w zależności od rzeczywistych potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343522001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) w terminie do dnia 04 grudnia 2012 r. do godziny 12.45. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Banku Pocztowym SA O/Szczecin Nr 52 1320 1830 3182 1157 2000 0007 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych. d) gwarancjach ubezpieczeniowych. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). b) termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium można złożyć wraz z ofertą lub w terminie wskazanym w ust.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach