Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNI W DOMU I śRODOWISKU Z SIEDZIBĄ W CETUNIU

Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, Cetuń 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3188 200 , fax. 94 3188 200
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku
  Cetuń 6 6
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3188 200, fax. 94 3188 200
  REGON: 32060260700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpscetun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: organizacja pozarządowa - stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNI W DOMU I śRODOWISKU Z SIEDZIBĄ W CETUNIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OLEJ OPAŁOWY LEKKI O PARAMETRACH ZGODNYCH W SIWZ. WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 53.000 LITRÓW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpscetun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach