Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Znak sprawy ZP-2151-24/2012.

Sąd Okręgowy w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 428 742 , fax. 943 423 755
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Koszalinie
  ul. Waryńskiego 7 7
  75-541 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 428 742, fax. 943 423 755
  REGON: 00032252536061
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszalin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Znak sprawy ZP-2151-24/2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Zadanie zostało podzielone na cztery części: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, zgodną z postanowieniami SIWZ. I część: ZAKUP I DOSTAWA NOTEBOOKÓW I STACJI ROBOCZYCH Z MONITORAMI. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa notebooków i stacji roboczych z monitorami dla Sądu Okręgowego w Koszalinie.Wykonawca dostarczy (wraz z rozładunkiem) na własny koszt przedmiot zamówienia do Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin w ilości: - notebook (typ 1) - 20 szt., notebook (typ 2) - 3 szt., - stacje robocze z monitorami - 20 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1a do SIWZ. II część: ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa macierzy dyskowej dla Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę macierzy dyskowej (wraz z rozładunkiem) dla Sądu Rejonowego w Koszalinie, ul. gen. Wł. Andersa 34, 75-950 Koszalin w ilości 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik 1b do SIWZ. III część: ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarek dla Sądu Okręgowego w Koszalinie. Wykonawca dostarczy (wraz z rozładunkiem) na własny koszt przedmiot zamówienia do Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin w ilości: 12 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1c do SIWZ. IV część: ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarek dla Sądu Okręgowego w Koszalinie.Wykonawca dostarczy (wraz z rozładunkiem) na własny koszt przedmiot zamówienia do Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin w ilości: 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi łącznie wynosi łącznie 5 700,00 PLN (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) 1. I część zamówienia - wysokość wadium 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 2. II część zamówienia - wysokość wadium 1 200,00,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) Na część III i IV zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty na całe zadanie wadium należy wnieść łącznie w kwocie 5 700,00 PLN. Wadium należy wnieść do dnia 3 grudnia 2012 r., godz. 12:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koszalin.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach