Przetargi.pl
Dostawa nowych opon dla pojazdów Spółki wraz z usługą ich wymiany, wyważania i bieżnikownia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Okrzei 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5771274 , fax. 091 5772128
 • Data zamieszczenia: 2013-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Okrzei 6 6
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5771274, fax. 091 5772128
  REGON: 81111575800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych opon dla pojazdów Spółki wraz z usługą ich wymiany, wyważania i bieżnikownia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opon (wg załącznika nr 1) lub bieżnikowanych (wg załącznika nr 1) wraz z usługą ich wymiany dla pojazdów Spółki w punkcie usługowym znajdującym się na terenie miasta Stargard Szczeciński. 2. Wykonanie usług bieżnikowania opon na terenie Stargardu Szczecińskiego na zasadach określanych przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania opcji polegającej na zmniejszeniu wielkości (załącznik nr 1) wartości dostaw opon o 20% w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 4. Zakres umowy obejmuje: - dostawę fabrycznie nowych opon, lub wykonanie usług bieżnikowania opon dostarczonych przez Zamawiającego. Każda z opon musi być oznaczona etykietą z określonym poziomem przyczepności na mokrej nawierzchni, wartością wytwarzanego podczas użytkowania hałasu oraz oporów toczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - demontaż, montaż i wyważenie każdej opony w punkcie znajdującym się na terenie Miasta Stargard Szczeciński - obsługę gwarancyjną dostarczanych opon w punkcie znajdującym się na terenie Miasta Stargard Szczeciński 5. Płatność za dostarczone opony (dostawy jednostkowe) lub za wykonaną usługę bieżnikowania następować będzie, po ich dostarczeniu i zamontowaniu w pojazdach Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 6. Dostawy jednostkowe (bieżące) będą realizowane w ciągu max. 14 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faxem, następnie potwierdzone na piśmie. Miejscem dostawy opon będzie adres punktu na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego, w którym następować będzie ich montaż 7. Z każdorazowym montażem nowych opon lub bieżnikowanych, Wykonawca dokona nieodpłatnego odbioru opon zużytych (złomowych) w celu przekazania ich do utylizacji zgodnie z wymogami prawa. 8. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę (dostawcę), który nie ma punktu usługowego na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego, musi się on przed podpisaniem umowy okazać umową z wyspecjalizowanym punktem wymiany opon który ma siedzibę na terenie Stargardu Szczecińskiego. Umowa powinna uwzględniać postanowienia niniejszego siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343522001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach