Przetargi.pl
Dostawa nowych opon dla pojazdów Spółki wraz z usługą ich wymiany.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Okrzei 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5771274 , fax. 091 5772128
 • Data zamieszczenia: 2013-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Okrzei 6 6
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5771274, fax. 091 5772128
  REGON: 81111575800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych opon dla pojazdów Spółki wraz z usługą ich wymiany.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opon dla pojazdów Spółki o dacie produkcji nie starszej jak 24 tygodnie od daty dostarczenia i montażu w punkcie usługowym znajdującym się na terenie miasta Stargard Szczeciński.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343522001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.stargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach