Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych celem ich utylizacji) dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3200100 , fax. 71 3487991
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Parkowa 30 30
  51-616 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3200100, fax. 71 3487991
  REGON: 00008050700040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych celem ich utylizacji) dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych celem ich utylizacji) dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu. 2. Wszystkie artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, będące przedmiotem poszczególnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko, z uwzględnieniem podziału ilościowo-asortymentowego określonego w Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ, w następujące miejsca: a) siedziba Zamawiającego we Wrocławiu (kod: 51-616) przy ul. Parkowej 30; b) placówka Zamawiającego w Poznaniu (kod: 60-594) przy ul. J. H. Dąbrowskiego 174/176. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących ZADANIE nr 1 lub ZADANIE nr 2. Wykonawca składający ofertę na oba zadania powinien wycenić je osobno. 4. ZADANIE nr 1: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych. a) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość artykułów biurowych określa Załącznik nr 2 do SIWZ, uwzględniający podział ilościowo-asortymentowy dla dwóch miejsc dostaw, wymienionych w Rozdz. II pkt 2 SIWZ; b) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ; c) Zamawiający zastrzega, iż ilości artykułów biurowych podane w Załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ; d) Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone artykuły biurowe - 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 5. ZADANIE nr 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek a) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz rodzaj i orientacyjną ilość materiałów eksploatacyjnych określa Załącznik nr 3 do SIWZ, uwzględniający podział ilościowo-asortymentowy dla dwóch miejsc dostaw, wymienionych w Rozdz. II pkt 2 SIWZ; b) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego będą wysokiej jakości i zapewnią kompatybilność ze sprzętem Zamawiającego oraz należyte bezpieczeństwo pracy, a także że ich zamontowanie i używanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta sprzętu, do którego są przeznaczone; c) Materiały eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nienoszących znamion otwierania z widocznym opisem zawartości, a w szczególności: - numerem katalogowym produktu, - nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone, - symbolem (logo) / nazwą producenta, - terminem przydatności do użytku; Pod pojęciem -fabrycznie nowe- należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w całym swoim procesie produkcyjnym są wytwarzane z nowych elementów, zostały wyprodukowane bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie może w żadnym wypadku naruszać warunków gwarancji urządzenia; d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne -równoważne-. Przez materiały eksploatacyjne -równoważne- Zamawiający rozumie materiały: - kompatybilne ze sprzętem, do którego są przeznaczone, w szczególności nie powodujące po ich zainstalowaniu pojawienia się na jego monitorze oraz panelu kontrolnym jakichkolwiek negatywnych komunikatów, - fabrycznie nowe, nieregenerowane (tj. nie poddane procesowi ponownego napełniania i wymiany jakichkolwiek elementów), pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001:2004 lub normami równoważnymi, - w których wszystkie części są nowe, a w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, - opakowane hermetycznie, nie noszące śladów użytkowania, - posiadające parametry techniczne, jakościowe (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku), funkcjonalne oraz użytkowe nie gorsze niż materiały oryginalne produkowane przez producenta urządzenia, - posiadające analogicznie do produktu oryginalnego, wbudowany układ scalony (sterownik) monitorujący proces druku i zużycie tuszu / toneru, nie ograniczający pełnej współpracy ze sterownikami sprzętu monitorującymi stan zasobników z tuszem/tonerem, - w których zastosowano tusz / toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem, - które w żadnym stopniu nie naruszają praw patentowych ani innej własności intelektualnej; e) W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych równoważnych, Wykonawca gwarantuje, że ich zamontowanie i używanie nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Jeżeli w trakcie eksploatacji Zamawiający stwierdzi, iż niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (faksem lub e-mailem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy; f) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych zobowiązuje się on do pokrycia kosztów naprawy urządzenia uszkodzonego w wyniku ich stosowania. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia zostanie wykonana w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. W razie utraty gwarancji na urządzenia będące na gwarancji wskutek użycia wadliwych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę koszty wszelkich napraw lub wymiany tych urządzeń poniesie Wykonawca; g) Pozostałe wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ; h) Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów eksploatacyjnych wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 3 do SIWZ. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej potrzeby zakupu przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy nowych urządzeń biurowych nie wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dla nich dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym przez Zamawiającego i w cenie obowiązującej w cenniku Wykonawcy z dnia sprzedaży; i) Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone materiały eksploatacyjne wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego; j) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych w uzgodnionych z Zamawiającym terminach i ilościach, celem ich utylizacji. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez uprawnione osoby; k) Wykonawca przed podpisaniem Umowy winien przedstawić zezwolenie na zbieranie i transport odpadów po zużytych materiałach eksploatacyjnych lub wykazać, że jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art. 41 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 6. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych będą składane telefonicznie względnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 7. W zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych, Zamawiający określi dokładnie ilości oraz kolory w poszczególnych zapotrzebowaniach. 8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, itp. 9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne: a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu cenowym lub c) dostarczone produkty równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, b) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za jego prawidłowy przebieg oraz terminowe wykonanie, c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, d) Dostawy będą realizowane z należytą starannością, sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, e) Dostawy będą realizowane bezpośrednio do miejsc podanych w Rozdz. II pkt 2. niniejszej SIWZ, f) Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Terminy realizacji kolejnych dostaw będą zgłaszane telefonicznie względnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, g) Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo ustalane, przy czym nie będą one przekraczać terminu zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), h) W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostawy może przekroczyć zaoferowany przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o przyczynach powstałych opóźnień. i) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. j) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imgw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach