Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3200100 , fax. 71 3487991
 • Data zamieszczenia: 2015-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Parkowa 30 30
  51-616 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3200100, fax. 71 3487991
  REGON: 00008050700040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu. 2. Wszystkie artykuły biurowe, będące przedmiotem poszczególnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko, z uwzględnieniem podziału ilościowo-asortymentowego określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, w następujące miejsca: a) siedziba Zamawiającego we Wrocławiu (kod: 51-616) przy ul. Parkowej 30; b) placówka Zamawiającego w Poznaniu (kod: 60-594) przy ul. J. H. Dąbrowskiego 174/176. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość artykułów biurowych określa Załącznik nr 2 do SIWZ, uwzględniający podział ilościowo-asortymentowy dla dwóch miejsc dostaw, wymienionych w pkt 2; 4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ; 5. Zamawiający zastrzega, iż ilości artykułów biurowych podane w Załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ; 6. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone artykuły biurowe - 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 7. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy artykułów biurowych będą składane telefonicznie względnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 8. W zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych, Zamawiający określi dokładnie ilości oraz kolory w poszczególnych zapotrzebowaniach. 9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, itp. 10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły biurowe: a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu cenowym lub c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, b) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za jego prawidłowy przebieg oraz terminowe wykonanie, c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, d) Dostawy będą realizowane z należytą starannością, sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, e) Dostawy będą realizowane bezpośrednio do miejsc podanych w pkt 2., f) Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia. Terminy realizacji kolejnych dostaw będą zgłaszane telefonicznie względnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, g) Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo ustalane, przy czym nie będą one przekraczać jednego dnia licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, h) W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostawy może przekroczyć jeden dzień. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o przyczynach powstałych opóźnień. i) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. j) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imgw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach