Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2016

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 071 3102295
 • Data zamieszczenia: 2015-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1 1
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 071 3102295
  REGON: 93193508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Oborniki Śląskie w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych, piśmienniczych oraz druków na potrzeby Gminy Oborniki Śląskie wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w załączniku nr 1A do oferty cenowej, określającym maksymalne ilości materiałów objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb w terminie od podpisania umowy do 31.12.2016 r. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 1A stanowiącym integralną część SIWZ. 4) Pod pojęciem -fabrycznie nowe- Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Równoważny produkt winien być określony z nazwy i poprzez podanie producenta. 6) Równoważność oferowanego produktu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie właściwości produktu zamiennego (opis techniczno-użytkowy). 7) Za równoważne Zamawiający uznaje produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieposiadające żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. 8) Parametry techniczne i jakościowe równoważnych produktów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze, jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. W szczególności zagwarantowana winna być nie gorsza wydajność. 9) Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do budynków Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1. 10) Wykonawca zapewnia: a) dokonywanie zamówień za pośrednictwem faksu lub e-maila - Zamawiający pozostawia u siebie potwierdzenie wysłania zamówienia, b) przyjmowanie zamówień w godz. od 7:30 do godz. 15:30, od poniedziałku do piątku, c) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki, która złożyła zamówienia, w nieprzekraczalnych terminach, tj. w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia na Wykonawcę. 11) Ilości wskazane w załączniku nr 1A do oferty cenowej są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w załączniku nr 1A do oferty cenowej. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego. 12) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach