Przetargi.pl
Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7822300, 7822397 , fax. 071 7822405
 • Data zamieszczenia: 2015-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 6 6
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7822300, 7822397, fax. 071 7822405
  REGON: 93000026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na potrzeby realizacji projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 do SIWZ. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach