Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-163 Wrocław, al. Kromera 44
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3272100, 071 3272119 , fax. 71 3272350
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
  al. Kromera 44 44
  51-163 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3272100, 071 3272119, fax. 71 3272350
  REGON: 93086261200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania. Zamówienie obejmuje cztery części: Część I Dostawa programu komputerowego (licencja elektroniczna - bezterminowa) Irfan View lub równoważnego - 150 stanowisk Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie części nr I zamówienia zawarte są w załączniku nr 1a. Część II Dostawa myszy komputerowej bezprzewodowej i klawiatury bezprzewodowej (komplet) - 35 szt. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie części nr II zamówienia zawarte są w załączniku nr 1b. Część III Dostawa nagrywarki wewnętrznej DVD - 4 sztuki Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie części nr III zamówienia zawarte są w załączniku nr 1c. Część IV Dostawa nagrywarki zewnętrznej DVD - 2 sztuki Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie części nr IV zamówienia zawarte są w załączniku nr 1d.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwoty wadium wynoszą: - dla części nr I - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, - dla części nr II - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, - dla części nr III - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, - dla części nr IV - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach