Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, risografu, faksów i komputerowych materiałów eksploatacyjnych

Urząd Skarbowy w Mysłowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3172300 , fax. 032 3172410
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Mysłowicach
  ul. Mickiewicza 4 4
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 032 3172300, fax. 032 3172410
  REGON: 27050741600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/myslowice.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, risografu, faksów i komputerowych materiałów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, risografu, faksów i komputerowych materiałów eksploatacyjnych w okresie od dnia następnego po podpisaniu umowy do 31 grudnia 2011r. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego oraz rodzaj i ilości artykułów określają załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/myslowice.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach