Przetargi.pl
Przeglądy, naprawy i remonty samochodów służbowych.

Izba Celna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3587161 , fax. 032 3587204
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Katowicach
  Plac Grunwaldzki 8-10 8-10
  40-127 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3587161, fax. 032 3587204
  REGON: 27050308000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.ic.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy, naprawy i remonty samochodów służbowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych, napraw oraz remontów samochodów służbowych stanowiących własność Izby Celnej w Katowicach w zakresie zapewniającym odpowiednią sprawność techniczną ( wymaganą przepisami prawa). Naprawy obejmować będą naprawy bieżące, eksploatacyjne i remonty kapitalne wyłącznie na zlecenie ustne Zamawiającego. Zakres ważniejszych usług (napraw, remontów) dla samochodów osobowych i ciężarowych dla Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5: - wymiana sprzęgła, - wymiana rozrusznika, - wymiana alternatora, - wymiana amortyzatorów (tył, przód), - wymiana klocków hamulcowych (przód), - wymiana tłumików, - wymiana łożysk przednich piast, - wymiana wahaczy przedniego zawieszenia, - wymiana wahaczy tylnego zawieszenia, - wymiana łączników drążków stabilizacyjnych - pomiar i regulacja geometrii, - diagnostyka komputerowa silnika i osprzętu nadwozia samochodu, - analiza spalin. Części użyte w naprawach bieżących, eksploatacyjnych, remontach kapitalnych oraz okresowej obsłudze technicznej muszą być zalecane przez producentów poszczególnych marek pojazdów z zachowaniem parametrów i obowiązujących norm. Usługi jw. muszą być wykonane w terminie do 72 godz. licząc od chwili przejęcia samochodu celem wykonania określonej usługi. Po tym terminie każdorazowo, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić samochód zastępczy do czasu wykonania usługi: Warsztat/Zakład, w którym będą wykonywane w/w usługi musi znajdować się w odległości do 10 km licząc od siedziby Zamawiającego: - dla Zadania 1 licząc do 10 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Katowicach przy Pl. Grunwaldzkim 8-10, - dla Zadania 2 licząc do 10 km od siedziby Urzędu Celnego w Bielsku - Białej przy ul. Traugutta 2a, - dla Zadania 3 licząc do 10 km od siedziby Urzędu Celnego w Częstochowie przy ul. Rydza -Śmigłego 26, - dla Zadania 4 licząc do 10 km od siedziby Urzędu Celnego w Rybniku przy ul. Armii Krajowej 3, - dla Zadania 5 licząc do 10 km od siedziby Referatu Grupy Mobilnej w Cieszynie przy ul. Granicznej 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.ic.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach