Przetargi.pl
Utrzymanie i konserwacja 39 szt. sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2011 roku

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491 , fax. 032 2277008
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, fax. 032 2277008
  REGON: 00016634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i konserwacja 39 szt. sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych w zakresie: - przeprowadzanie codziennego, w tym również w soboty, niedziele i święta objazdu i kontroli sygnalizacji w godzinach od 4:00 do 8:00, - sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji, świecenia źródeł światła, - sprawdzanie skuteczności działania przycisków, pętli, detektorów oraz urządzeń realizujących program sygnalizacji, - sprawdzanie i pomiar przekaźników sygnalizacyjnych, obwodów sygnalizacyjnych, - sprawdzanie i pomiar pętli detekcyjnych, - sprawdzanie układu zgłoszenia pieszego, kontrola napięć, wykrywanie korozji, zatrzymanie cyklu, - regulacja długości poszczególnych faz, - utrzymanie sygnalizatorów dźwiękowych, - konserwacja sygnalizatorów (mycie soczewek oraz utrzymanie oznakowania soczewek sygnalizatorów, odblasków, ekranów, słupów, wysięgników, szafek) nie rzadziej niż raz w miesiącu - bieżące czyszczenie masztów, wysięgników i szaf sterowników z naklejanych ogłoszeń. - bieżące sprawdzanie stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych, a w przypadku złego stanu malowanie ich, - bieżąca kontrola, zakup i wymiana żarówek , żarników i wkładów LED, - bieżąca kontrola i zakup oraz wymiana drobnych elementów takich jak: bezpieczniki, uszkodzone soczewki, daszki, uszczelki drzwiczek i soczewek itp., - kontrola zespołu zasilania elektrycznego Systemu Zasilania Rezerwowego, - kontrola i przegląd głowic kablowych (sprawdzanie podłączeń kablowych, dokręcanie nakrętek na połączeniach, sprawdzanie szczelności głowic) - zmianę czasów przełączeń programów, aktualizowanych wg wskazań Zamawiającego (przede wszystkim w związku ze zmianą czasu na letni i zimowy) - wprowadzanie zmian (do 20 w roku) programów sygnalizacji według wskazań Zamawiającego (w tym wykonanie oprogramowania i uruchomienie sterownika) - raz w roku wymiana baterii podtrzymujących w modemach GSM - malowanie, w terminie do 31 sierpnia, masztów, wysięgników i szaf sterowniczych po wcześniejszym wskazaniu przez upoważnionego pracownika MZUiM. Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru wykonanie malowania wraz z wykazem pomalowanych w/w elementów. Do malowania masztów, wysięgników i szaf sterowniczych należy zastosować farbę chlorokauczukową szarą RAL 7042 oraz farbę chlorokauczukową czarną RAL 9005 do fundamentów wysięgników i latarń oraz metalowych elementów studzienek po uprzednim zabezpieczeniu farbą podkładową (dla elementów ocynkowanych należy stosować farby przeznaczone do konserwacji tego typu powłok). - jednokrotne w roku badanie uziemienia ochronnego - wyniki badań należy przekazać w postaci raportów dla poszczególnych sygnalizacji oraz w postaci zbiorczego zestawienia. - dwumiesięczne odczyty liczników energii elektrycznej, - raz w miesiącu przeprowadzanie przeglądów sygnalizacji przy udziale upoważnionego przedstawiciela MZUiM i sporządzanie protokołów z przeglądu (dla losowo wybranych sygnalizacji), - prowadzenie dzienników sygnalizacji zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji o drogowych sygnalizacjach świetlnych i przekazanie ich raz w miesiącu do wglądu przedstawicielowi MZUiM. 2. Pozostałe prace niezbędne do wykonania usług wymienionych w p. 1. - oznakowanie miejsca wykonywania usług zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zarządzaniu ruchem na drogach, a także w zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502322002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuim.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach