Przetargi.pl
Remonty cząstkowe i remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2011 roku

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491 , fax. 032 2277008
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, fax. 032 2277008
  REGON: 00016634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe i remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie I - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną grysową na drogach krajowych 1. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną grysową: - na gorąco metodą tradycyjną, - na zimno, - z recyklera z zastosowaniem destruktu asfaltowego, - z remontera przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, - naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni masa zalewową asfaltową. Zadanie II - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną grysową na drogach powiatowych 1. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną grysową: - na gorąco metodą tradycyjną, - na zimno, - z recyklera z zastosowaniem destruktu asfaltowego, - z remontera przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, - naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni masa zalewową asfaltową. Zadanie III - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną grysową na drogach gminnych 1. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną grysową: - na gorąco metodą tradycyjną, - na zimno, - z recyklera z zastosowaniem destruktu asfaltowego, - z remontera przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, - naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni masa zalewową asfaltową. Zadanie IV - Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną (łaty od 2 m2 w zwyż) na terenie całego miasta 1. remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną (łaty od 2 m2 w zwyż) - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, - ułożenie warstwy wiążącej z BA o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, - ułożenie warstwy ścieralnej z BA o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 2. remont podbudowy z kruszywa 3. ułożenie krawężników 4. wysokościową regulację urządzeń obcych 5. opracowanie projektu tymczasowego oznakowania dla dróg krajowych wraz z montażem oznakowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuim.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach