Przetargi.pl
Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze w roku 2017

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Piastowska 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 68 00 , fax. 32 277 68 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  ul. Piastowska 11 11
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 68 00, fax. 32 277 68 01
  REGON: 24278353000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdii.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze w roku 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze skanami kart sygnalizacji. Zadanie obejmuje utrzymanie i konserwację: - 41 sygnalizacji świetlnych; - 2 stacji pogodowych; - 2 bramownic ze znakami zmiennej treści zintegrowanych ze stacją meteo; - 4 aktywnych tablic drogowych; - 7 podświetlanych słupków przeszkodowych U-5a z podświetlanymi znakami typu C9 - C10. Ww. ilości obiektów do utrzymania i konserwacji mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu bądź zwiększeniu w związku z budową obiektów nowych lub likwidacją już istniejących. W zakres zadania wchodzą: A. prace zryczałtowane obejmujące: 1. codzienne objazdy i kontrole w godzinach rannych wszystkich sygnalizacji świetlnych i urządzeń sygnalizacyjnych oraz każdorazowe przekazywanie pisemnych raportów z ww objazdów do siedziby Zamawiającego do godz. 11.00 (za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych; raporty z ww dni należy dostarczyć Zamawiającemu w pierwszy roboczy dzień następujący po ww dniach wolnych od pracy); UWAGA! drobne usterki i nieprawidłowości (np. wymiana żarówek, uzupełnienie brakujących daszków, uzupełnienie brakujących soczewek) winna usuwać osoba dokonującą objazdu niezwłocznie po ich ujawnieniu; w przypadku 2 bramownic ze znakami zmiennej treści zintegrowanych ze stacją meteo zlokalizowanymi w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, obsługa ogranicza się wyłącznie do wizualnej kontroli poprawności ich działania i niezwłocznego zgłoszenia nieprawidłowości Zamawiającemu. 2. bieżącą kontrolę i wymianę żarówek, halogenów, wkładów LED, diod, zużytych elementów latarń: soczewek, daszków, uszczelek drzwiczek, uszczelek soczewek w obrębie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych, wynikającą z codziennego porannego objazdu i zgłoszeń zamawiającego (w czasie do 1 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia); w zakres ww prac wchodzi również wymiana źródeł światła w podświetlanych znakach D6 oraz umieszczonych na sygnalizacjach ostrzegawczych w rejonie przejść dla pieszych oprawach oświetlających ww przejścia; 3. bezzwłoczne usuwanie awarii w obrębie utrzymywanych urządzeń i każdorazowe informowanie Zamawiającego o zakończeniu ww prac; podjęcie czynności naprawczych na obiekcie musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Załączniku A. OFERT, od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii, natomiast całkowite jej usunięcie w czasie nie dłuższym niż 6h; konieczne roboty budowlane, np. wymiana uszkodzonego wysięgnika, bramy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 4. ustawienie tymczasowego oznakowania w przypadku konieczności zabezpieczenia rejonu uszkodzonej sygnalizacji do chwili usunięcia awarii; 5. sprawdzanie poprawności uruchomienia się sygnalizacji świetlnej w pracy w kolorze po każdorazowej przerwie w dostawie energii elektrycznej; 6. naprawę - wymianę wszystkich uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych powstałych w wyniku aktów wandalizmu i wypadków drogowych na koszt wykonawcy; w przypadku gdy znany jest sprawca uszkodzenia i możliwe jest uzyskanie odszkodowania z jego polisy OC, wykonawca realizuje naprawę na koszt Zamawiającego; każdorazowo wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania powstania ww szkód na posterunku Policji; 7. każdorazowe wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wszystkich naprawianych czy też wymienianych (zniszczonych, skradzionych itp.) elementów utrzymywanych obiektów (dokumentacja zdjęciowa przed i po wykonaniu naprawy); 8. utrzymywanie w pełnej sprawności działania systemu SNS/ASR i SNS-WEB pod kątem zapewnienia komunikacji pomiędzy stanowiskiem w siedzibie zamawiającego, a obiektami objętymi przedmiotowym systemem (łączność ze sterownikiem); bieżąca aktualizacja plików obrazów skrzyżowań; 9. aktualizowanie wpisów w DZIENNIKACH SYGNALIZACJI (dla każdej sygnalizacji oddzielnie); wykonawca winien rejestrować wszelkie awarie z godziną rozpoczęcia i zakończenia jej usuwania, wymiany żarówek, dokonywania wszelkich wyłączeń i przełączeń - zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - załącznik nr 3 (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.); (karty dzienników sygnalizacji za rok 2017 winny być okazywane Zamawiającemu na każde jego żądanie; po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzupełnione karty wszystkich sygnalizacji). 10. przeglądy i czyszczenie aparatu sterowniczego (1 raz na kwartał ); 11. regulację zegara dobowego (wg potrzeb oraz w związku ze zmianą czasu na letni/zimowy); 12. opracowywanie programów oraz korekt i zmian programów pracy sygnalizacji (wprowadzanie zmian programów sygnalizacji wg wskazań zamawiającego, w tym wykonanie projektu programu /w razie konieczności projektu zmian w organizacji ruchu/, oprogramowanie i uruchomienie istniejącego w terenie sterownika oraz wprowadzanie aktualizacji w posiadanej przez zamawiającego bazie danych Systemu Zdalnej Kontroli i Zbierania Danych SNS/ASR wersja 2.5.0 w siedzibie zamawiającego); 13. mycie/czyszczenie latarń, masztów, wysięgników, ekranów akustycznych oraz konstrukcji wsporczych urządzeń sygnalizacyjnych nie rzadziej niż raz na kwartał; czyszczenie wszystkich elementów sygnalizacji i urządzeń sygnalizacyjnych z naklejanych ogłoszeń na bieżąco - w ramach porannych objazdów; UWAGA! Na masztach, wysięgnikach i szafach sterowników i przyłączy sygnalizacji istnieją naklejki które informują o zakazie naklejania na nich ogłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ich kontrolowania i uzupełniania braków; 14. naprawy aparatu sterowniczego sterowników ASR i SSU do wartości 10.000,00 netto (naprawa układu zasilania /zasilacza/, naprawa karty CPU, interfejsów, wymiana triaków i układów sterowania tyrystorami, naprawa matryc kolizji, naprawa układów DIDO, wymiana uszkodzonych kart GRP, wymiana uszkodzonych kart detektorów typu TIC); 15. badanie indukcyjności i dostrojenia pętli indukcyjnych; 16. sprawdzanie poprawności funkcjonowania sygnalizatorów dźwiękowych (ustawienia głośników, regulacja poziomu głośności sygnału); 17. co najmniej jednokrotne w miesiącu sprawdzanie poprawności funkcjonowania detekcji, wideodetekcji oraz sprawdzanie ustawienia kamer udokumentowane stosownym protokołem pokontrolnym; 18. renowacja powłok malarskich masztów i wysięgników (przygotowanie podłoża do malowania, nakładanie powłok lakierniczych) w okresie do 15 czerwca każdego roku; 19. utrzymywanie całodobowego stanowiska przyjmującego zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości w pracy sygnalizacji (zgłoszenia osoby upoważnionej lub Policji); 20. pomiary ochrony przeciwporażeniowej (badanie uziemienia ochronnego lub roboczego -1 raz w roku lub w razie potrzeby wraz z protokołem pokontrolnym); 21. przegląd i konserwację drogowych stacji pogodowych ASPG; 22. wizualną kontrolę poprawności działania bramownic ze znakami zmiennej treści zintegrowanych ze stacją meteo oraz niezwłoczne zgłoszenie nieprawidłowości Zamawiającemu; 23. przegląd i konserwację aktywnych znaków i tablic drogowych; 24. przegląd i konserwację podświetlanych słupków przeszkodowych U-5a z podświetlanymi znakami typu C9/C10. B. prace pozaryczałtowe obejmujące: 1. Montaż, demontaż, wymianę elementów sygnalizacji świetlnych i urządzeń ostrzegawczych (masztów, latarń, wysięgników, głowic, konsol, ekranów); 2. Montaż, demontaż, wymianę kabli; 3. Montaż, demontaż, wymianę sterowników lub ich części; 4. Montaż, demontaż, wymianę sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych; 5. Montaż, demontaż, naprawę detektorów ruchu (pętli indukcyjnych w jezdni, czujników magnetycznych w jezdni, pętli w torowisku tramwajowym, czujników trakcyjnych, kamer wideodetekcji); 6. Montaż, demontaż, prostowanie konstrukcji wsporczych; 7. Wykonywanie, sprawdzanie kanalizacji kablowych, linii kablowych, uziomów i pomiarów uziemienia, 8. Montaż, demontaż, naprawę aktywnych znaków i tablic drogowych; 9. Montaż, demontaż, naprawę podświetlanych słupków przeszkodowych U-5 z podświetlanym znakiem typu C9/C10; 10. Naprawę stacji pogodowych ASPG; 11. Usługi w zakresie programowania i uruchamiania urządzeń sygnalizacyjnych; 12. Wymianę szaf sterowników i szaf zasilających; 13. Montaż, demontaż, wymianę znaków drogowych pionowych na masztach i wysięgnikach sygnalizacji. Uwaga: - wskazana jest indywidualna wizja Wykonawcy w terenie przed złożeniem oferty; - wymagane jest posiadanie całodobowych środków łączności telefonicznej (łączność przewodowa i bezprzewodowa); - wymagane jest posiadanie pojazdów oznakowanych jako pojazdy wykonujące czynności na drodze; - wymagana jest dla pracowników realizujących prace w obrębie drogowych sygnalizacji świetlnych właściwa odzież robocza opatrzona logo Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Część IV SIWZ; - Część V SIWZ - wzór umowy; - Kosztorys ofertowy dla prac pozaryczałtowych - Wykaz sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze, załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze skanami kart sygnalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502322002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przystąpienia do usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/ /bip/487/95?o=tp1&e=s|95
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach