Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, SĘDŁAWKI 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762-64-01/02 , fax. 89 762-12-92
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE
  SĘDŁAWKI 4
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762-64-01/02, fax. 89 762-12-92
  REGON: 510252764
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbgkim.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Brak podziału zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawcy, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne dostawy. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia na części spowodowane jest również faktem, iż dostawa kruszywa u jednego dostawcy przyniesie korzyści ekonomiczne Zamawiającemu (im większa ilość dostawy tym większa szansa na uzyskanie niższej ceny). 1. Przedmiot zamówienia obejmuję sukcesywną dostawę kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce do remontu nawierzchni dróg gminnych:kruszywo łamane o frakcji 4 - 31,5 mm w ilości 3 500 tonkruszywo łamane o frakcji 31,5 - 63 mm w ilości 100 tonpiasek o frakcji 0 - 4 mm w ilości 900 tonżwir o frakcji 8-16 mm w ilości 300 tonKruszywo frakcji 4-31,5 mm pochodzące z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych wg PN-EN 933-5 powinna wynosić nie mniej niż 50 %. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i rozładunek kruszywa na pryzmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce. Głównym miejscem rozładunku kruszywa na pryzmę jest teren bazy ZBGKiM Gminy Bartoszyce w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe na dostawę kruszywa, w których podana będzie jego ilość, przeznaczenie, miejsce i termin dostawy przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 godziny od dnia nadania zlecenia drogą mailową lub telefonicznie. Dostawa kruszywa winna odbywać się pojazdem ciężarowym samowyładowczym lub pojazdami ciężarowym samowyładowczym z przyczepą samowyładowczą. Każda partia materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Niezaakceptowany materiał Wykonawca usunie z miejsca składowania na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przekazania próbek kruszywa do analizy. Faktyczna ilość ton kruszywa uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że zakres usługi nie będzie niższy niż 50% ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.Płatności realizowane będą w cyklu comiesięcznym wg. iloczynu ilości faktycznie dostarczonego materiału i cen jednostkowej, z terminem płatności faktury do 30 dni. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 słownie: sześć tysięcy złotych 00/100.3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:1) w pieniądzu,2) w gwarancjach bankowych,3) w gwarancjach ubezpieczeniowych4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika: Millennium SA nr rachunku: 43116022020000000061909989 z adnotacją: „Wadium – ZB.271.1.2023 ZBGKIM-kruszywo”5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – tzn. przekazanie dokumentu następuje w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej,Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę kruszyw o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie trzech miesięcy;UWAGA:Wykonawca może wykazać spełnienie ww. warunku w ramach jednej lub kilku dostaw na łączną sumę 500 000 zł.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach