Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Olsztyna w 2023 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 10-449 Olsztyn, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a
  10-449 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 004447867
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Olsztyna w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału do jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Olsztyna od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2023r. wg. indywidualnych zapotrzebowańzgłaszanych telefonicznie przez uprawnionych pracowników zamawiającego. Asortyment i ilości przedmiotu zamówienia szczegółowo wymieniono i opisano w formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SWZ.2. W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby:2.1.Oferowane produkty powinny być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541 z późn.zm) 2.2.Oferowane produkty powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń mikrobiologicznychi bakterii chorobotwórczych, wysokiej jakości, w gatunku I2.3.Mleko i przetwory mleczarskie powinny pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać termin przydatności do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 5 dni przed jego upływem.2.4. Nazwy producentów umieszczone w formularzu cenowym wskazują na produkty, której odpowiadają potrzebom zamawiającego i są wypróbowanej, dobrej jakości.2.5. Artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach detalicznych o gramaturze nie niższej niż przewidziana w załączniku nr 2 do SWZ2.6.Każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta, klasa jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania.2.7. Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP, do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, który powinien posiadać na sobie czysty fartuch2.8.Wielkość zamówienia określona w załączniku nr 2 do SWZ. 2.9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach określonych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia w godzinach określonych w umowie, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.2.10. Podczas realizacji umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, Zamawiający będzie szczegółowo kontrolował dostarczane artykuły w celu zapobieżenia wydatkowania środków publicznych na artykuły nie spełniające wymagań pod względem jakości.2.11.Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych asortymentu, według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował dostawy (zamówienie) po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15511000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach