Przetargi.pl
ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości ok. 559 ton. ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 470 ton kruszywa – pospółki sortowanej bez gliny.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 423 28 07; 516 187 244 , fax. 87 423 24 22
 • Data zamieszczenia: 2023-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU
  ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 423 28 07; 516 187 244, fax. 87 423 24 22
  REGON: 790676010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości ok. 559 ton. ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 470 ton kruszywa – pospółki sortowanej bez gliny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości ok. 559 ton z przeznaczeniem do wykonaniaremontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ok. 470 ton kruszywa – pospółki sortowanej o uziarnieniu granicznym frakcji 0-63 mm bez gliny do konserwacji dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach