Przetargi.pl
Dostawa materiałów do napraw dróg gminnych

GMINA PURDA ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda 19
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 512 22 23
 • Data zamieszczenia: 2023-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PURDA
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 512 22 23
  REGON: 510743189
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do napraw dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do napraw dróg gminnych:Część 1:250 ton gruzu budowlanego (uzyskiwanego z kruszyw betonowych) frakcji 4 – 31,5 mm – min. 90% badanego kruszywa (wyniki z analizy sitowej).Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do napraw dróg gminnych:Część 2:700 ton mieszanki stabilizacyjnej frakcji 0 – 31,5 mm.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do napraw dróg gminnych:Część 3:200 ton piasku – frakcji 0-4 mm.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do napraw dróg gminnych:Część 4:300 ton kruszywa łamanego – frakcja 31,5 – 63 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):2.4.1. W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:Część nr 1:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy, których przedmiotem była co najmniej jedna dostawa, polegająca na dostawie gruzu budowlanego, o wartości brutto co najmniej 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).W przypadku dostaw wykonywanych warunek zostanie spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw do terminu składania ofert wyniesie co najmniej 15 000,00 zł (gruz budowlany).Część nr 2:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy, których przedmiotem była co najmniej jedna dostawa, polegająca na dostawie mieszkanki stabilizacyjnej, o wartości brutto co najmniej 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).W przypadku dostaw wykonywanych warunek zostanie spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw do terminu składania ofert wyniesie co najmniej 40 000,00 zł (mieszanka stabilizacyjna).Część nr 3:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy, których przedmiotem była co najmniej jedna dostawa, polegająca na dostawie piasku, o wartości brutto co najmniej 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).W przypadku dostaw wykonywanych warunek zostanie spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw do terminu składania ofert wyniesie co najmniej 5 000,00 zł (piasek).Część nr 4:Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy, których przedmiotem była co najmniej jedna dostawa, polegająca na dostawie kruszywa łamanego, o wartości brutto co najmniej 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).W przypadku dostaw wykonywanych warunek zostanie spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw do terminu składania ofert wyniesie co najmniej 20 000,00 zł (kruszywo łamane).3. Udostępnianie zasobów.3.1. Na podstawie art. 118 ustawy Pzp:3.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.3.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.3.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.1.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.3.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.3.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia orazdokumenty wymienione w Rozdziale XIX SWZ według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 i 2 warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.7. Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy oferty Wykonawców, którzy odpowiednio nie wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania lub nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach