Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego

ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, SĘDŁAWKI 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762-64-01/02 , fax. 89 762-12-92
 • Data zamieszczenia: 2023-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE
  SĘDŁAWKI 4
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762-64-01/02, fax. 89 762-12-92
  REGON: 510252764
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Brak podziału zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawcy, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne dostawy. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia na części spowodowane jest również faktem, iż dostawa kruszywa u jednego dostawcy przyniesie korzyści ekonomiczne Zamawiającemu (im większa ilość dostawy tym większa szansa na uzyskanie niższej ceny). 1. Przedmiot zamówienia obejmuję sukcesywną dostawę kruszywa naturalnego wraz z jego transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce do remontu nawierzchni dróg gminnych:kruszywo łamane o frakcji 4 - 31,5 mm w ilości 3 500 tonkruszywo łamane o frakcji 31,5 - 63 mm w ilości 100 tonpiasek o frakcji 0 - 4 mm w ilości 900 tonżwir o frakcji 8-16 mm w ilości 300 tonKruszywo frakcji 4-31,5 mm pochodzące z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych wg PN-EN 933-5 powinna wynosić nie mniej niż 50 %. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i rozładunek kruszywa na pryzmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce. Głównym miejscem rozładunku kruszywa na pryzmę jest teren bazy ZBGKiM Gminy Bartoszyce w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe na dostawę kruszywa, w których podana będzie jego ilość, przeznaczenie, miejsce i termin dostawy przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 godziny od dnia nadania zlecenia drogą mailową lub telefonicznie. Dostawa kruszywa winna odbywać się pojazdem ciężarowym samowyładowczym lub pojazdami ciężarowym samowyładowczym z przyczepą samowyładowczą. Każda partia materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Niezaakceptowany materiał Wykonawca usunie z miejsca składowania na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przekazania próbek kruszywa do analizy. Faktyczna ilość ton kruszywa uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że zakres usługi nie będzie niższy niż 50% ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.Płatności realizowane będą w cyklu comiesięcznym wg. iloczynu ilości faktycznie dostarczonego materiału i cen jednostkowej, z terminem płatności faktury do 30 dni. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach