Przetargi.pl
ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości ok. 559 ton. ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 470 ton kruszywa – pospółki sortowanej bez gliny.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 423 28 07; 516 187 244 , fax. 87 423 24 22
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU
  ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 6
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 423 28 07; 516 187 244, fax. 87 423 24 22
  REGON: 790676010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości ok. 559 ton. ZADANIE NR 2 - Dostawa ok. 470 ton kruszywa – pospółki sortowanej bez gliny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości ok. 559 ton z przeznaczeniem do wykonaniaremontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ok. 470 ton kruszywa – pospółki sortowanej o uziarnieniu granicznym frakcji 0-63 mm bez gliny do konserwacji dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.4) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie (dostawa lub dostawy w ramach jednej umowy), polegające na:- dla ZADANIA NR 1 – dostawie żwirów kruszonych / grysów, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto,- dla ZADANIA NR 2 – dostawie pospółki, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach