Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, Aleksandra Świętochowskiego 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 89 767 85 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  Aleksandra Świętochowskiego 14
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. + 48 89 767 85 00
  REGON: 510743500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lidzbarkw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II.2. Główny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: • budowę ścieżki rowerowej,• poszerzenie chodnika przy ul. Warszawskiej, • wyznaczenie ścieżki rowerowej na istniejących nawierzchniach oraz wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów,• budowę oświetlenia ciągu pieszego, zlokalizowanego między ulicą Astronomów a ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych),b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych),4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:a) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ciągów pieszych lub rowerowych lub pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub innych ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, każda robota o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:• osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zakończonych i odebranych robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie ciągów pieszych lub rowerowych lub pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub innych ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, każda robota o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),• osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zakończonych i odebranych robót budowlanych;Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia dwóch funkcji z wymienionych powyżej, przez tę samą osobę.Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje im prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytychw państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.Wymienione w ust. 2 pkt 4 lit. b osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego.Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania przedmiotu umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.)Wykonawca uwzględni każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.3. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, wymagane doświadczenie zawodowe powinien mieć co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną, tj.: warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.Doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się.4. Zamawiający dopuszcza łączenie potencjału finansowego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazując potencjał finansowy potwierdzają spełnienie warunku udziału w postepowaniu proporcjonalnie.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach