Przetargi.pl
„Budowa utwardzenia i odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie wraz z zagospodarowaniem działki nr 78 obręb 2 miasta Barczewo”.

GMINA BARCZEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BARCZEWO
  pl. Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510743574
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://barczewo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa utwardzenia i odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie wraz z zagospodarowaniem działki nr 78 obręb 2 miasta Barczewo”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie utwardzenia i odwodnienia terenuSzkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 78 obr. 2, m. Barczewo. Zakresprzedmiotu zamówienia obejmuje:1) Roboty rozbiórkowe2) Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,3) Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego,4) Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych, parkingów z kostki betonowej z dostępem dla osób niepełnosprawnych, zwbudowanie krawężników betonowych,5) Wykonanie terenów zielonych i terenu skweru pedagogicznego czynnych biologicznie,6) Relokacja pomnika,7) Wykonanie ogrodzenia,8) Wykonanie instalacji oświetlenia,9) Regulacja pozioma wpustów, zaworów, studni10) Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz ze skrzynkami rozsączającymi,11) Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym zatwierdzonymzaświadczeniem Starostwa Powiatowego w Olsztynie BI-II6743.3.13.2022.ML2 z dnia 23.06.2022 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 zł.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, wzależności od wyboru Wykonawcy:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy numer 61934310280000060620000040(w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i NIP Wykonawcy),;2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminuskładania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzącyrachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4, Wykonawcaprzekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument ten, musi obejmowaćcały okres związania ofertą i powinien zawierać w swej treści:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Gmina Barczewo), gwaranta (banku lub instytucjiubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),3) kwotę zobowiązania,4) termin ważności gwarancji 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanieZamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jegostronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzającychokoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dowodówlub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcęjako najkorzystniejszej,b) którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkachokreślonych w ofercie,c) którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile byłowymagane w SWZ);d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwez przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1-5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową, przebudową lub remontem infrastruktury technicznej w tym kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz sieci energetycznych (oświetlenie) o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każde świadczenie”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach