Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych oraz osobowych z podziałem na dwa zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych oraz osobowych z podziałem na dwa zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych oraz osobowych z podziałem na dwa zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”. Zadanie 1 – sukcesywna dostawa części do pojazdów ciężarowych Zadanie 2 – sukcesywna dostawa części do pojazdów osobowych Zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdego zadania stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 5 oraz formularz cenowy wg zał. nr 6 odrębny dla każdego zadania; 2) oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ - na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (wzór pełnomocnictwa dołączony jest do załącznika nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach