Przetargi.pl
"Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”, z podziałem na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 - Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników, tj.: a) 100 szt. plastikowych czarnych / grafitowych z płaską pokrywą o pojemności 80 dm3; b) 500 szt. plastikowych czarnych / grafitowych z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3; c) 500 szt. plastikowych czarnych / grafitowych z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3; d) 100 szt. plastikowych brązowych z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3; e) 100 szt. plastikowych czarnych / grafitowych z płaską pokrywą oraz z tzw. klapą w klapie o pojemności 1100 dm3; f) 250 szt. plastikowych żółtych z płaską pokrywą oraz z tzw. klapą w klapie o pojemności 1100 dm3; g) 250 szt. plastikowych niebieskich z płaską pokrywą oraz z tzw. klapą w klapie o pojemności 1100 dm3. 2) Zadanie 2 – Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych pojemników, tj.: a) 60 szt. pojemników typu dzwon na szkło bezbarwne o pojemności 2,5 dm3; b) 60 szt. pojemników typu dzwon na szkło kolorowe o pojemności 2,5 dm3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 (dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2) do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 5 oraz formularz cenowy wg. załącznika nr 6 do SIWZ; 2) oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ – na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (wzór pełnomocnictwa dołączony jest do załącznika nr 3 do SIWZ). 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach