Przetargi.pl
Dostawa pojemników na odpady

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 794 600 , fax. 684 794 602
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
  ul. Św. Brata Alberta 8
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 794 600, fax. 684 794 602
  REGON: 97002306200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pekom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników na odpady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady w następujących ilościach uwzględniających pojemności pojemników: - Pojemniki 120l, w ilości 500 szt., - Pojemniki 240l, w ilości 2100 szt., - Pojemniki 1100l -1800 szt. Szacunkowe zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor: Pojemność pojemnika [l] Ilość [szt.] Kolor grafitowy 120 500 240 400 1100 300 Kolor zielony 240 700 Kolor brązowy 240 500 1100 300 Kolor żółty 240 500 1100 600 Kolor niebieski 1100 600 Powyższe ilości są szacunkowymi, przyjętymi w formularzu ofertowym do sporządzenia porównywalnych ofert, jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania pojemników zamiennie w zależności od potrzeb. 2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: - pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, - czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, - dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć, zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii. Używane pojemniki 120 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 500 sztuk. Pojemniki mają być w kolorze grafitowym. Używane pojemniki 240 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 1 500 sztuk. Pojemniki mają być w kolorze grafitowym – 400 szt., żółtym – 500 szt., zielonym – 700 szt. brązowym - 500 szt. Używane pojemniki 1100 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 1 800 sztuk. Pojemniki mają być w kolorze grafitowym – 300 szt., żółtym – 600 szt., niebieskim – 600 szt. i brązowym – 300 szt. 3. Termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną partię. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoja ofertę wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach