Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni na terenie gminy Sulechów

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni na terenie gminy Sulechów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenie Gminy Sulechów. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi: a) koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 1), b) wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 2), c) porządkowanie i utrzymanie bieżące czystości alejek w parkach (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 3), d) przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 4), e) koszenie trawy kosiarką rotacyjną (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 5), f) wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 6), g) wykaszanie poboczy ścieżek rowerowych (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 7), h) utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo – rekreacyjnych (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 8), i) urządzanie rabat, gazonów i donic - nasadzenia jednoroczne (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 9), j) pielęgnacja rabat, gazonów, donic i skalniaków (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 10), k) podlewanie rabat, gazonów, donic i skalniaków (wykaz obiektów zestawiono w tabeli nr 10), l) podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów, m) urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenia wieloletnie) wg wskazań Zamawiającego, n) urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego, o) sadzenie drzew, p) ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika, q) ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) w zabudowie z użyciem podnośnika, r) pielęgnacja drzew polegająca na przycinaniu konarów i gałęzi, formowanie koron oraz likwidacja odrostów przy pniu, s) przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów, t) przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach, u) frezowanie pni na terenach gminnych. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji wyszczególnionych usług: 3.1. Koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy W zakresie obejmującym koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy: Czynność polega na zbieraniu zalegających na trawniku odpadów (papier, folie itp.), wykoszeniu trawników wg wykazu zamieszczonego w tabeli nr 1, załadowaniu odpadów pozostających po skoszeniu wraz z zebranymi w trakcie prac przygotowawczych odpadami komunalnymi na środek transportu przystosowany do tego celu i przekazaniu ich do zagospodarowania. Wysokość koszenia winna być jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd trawnika po skoszeniu. Przewiduje się 2-krotne koszenie w sezonie wegetacyjnym. 3.2. Wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem. W zakresie obejmującym wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem: Czynność polega na wygrabieniu, w razie potrzeby zamieceniu liści z terenów parków i skwerów wymienionych w tabeli nr 2, usunięciu ich wraz z zebranymi innymi odpadami (papier, szkło itp.) i przekazaniu do zagospodarowania. Przewiduje się 1-krotne wykonanie zabiegu w ciągu roku. 3.3. Porządkowanie i bieżące utrzymanie czystości alejek w parkach. W zakresie obejmującym porządkowanie i utrzymanie bieżące czystości alejek w parkach: Czynność obejmuje usunięcie liści, śmieci itp. odpadów poprzez zebranie ręczne lub zamiatanie. Wykaz terenów wymieniono w tabeli nr 3. Zebrane odpady należy przekazać do zagospodarowania. Przewiduje się 20 krotne wykonanie zabiegu w ciągu roku. 3.4. Przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów. W zakresie obejmującym przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów: Czynność polega na 1-krotnym w ciągu roku przycinaniu żywopłotów wg wykazu (tabela nr 4) wraz z zebraniem ściętych gałęzi oraz znajdujących się w bezpośredniej bliskości żywopłotu, odpadów. Zebrane odpady należy przekazać do zagospodarowania. 3.5. Koszenie trawy kosiarką rotacyjną. W zakresie obejmującym koszenie trawy kosiarką rotacyjną: Czynność polega na wykoszeniu trawy na terenach zieleni wg wykazu (tabela nr 5), przy użyciu sprzętu mechanicznego, samobieżnego lub ciągnionego. Czynność obejmuje ponadto prace przygotowawcze tj. zebranie odpadów i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu koszenia, które należy przekazać do zagospodarowania. Przewiduje się 3-krotne wykonanie zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Czynność nie obejmuje zebrania skoszonej trawy. 3.6. Wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych. W zakresie obejmującym wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych: Czynność polega na wykoszeniu 2-krotnym w sezonie wegetacyjnym (na szerokość 1,5m z każdej strony) poboczy dróg gminnych wg wykazu (tabela nr 6), a także innych terenów gminnych wskazanych przez Zamawiającego przy użyciu sprzętu mechanicznego, samobieżnego lub ciągnionego, a w razie potrzeby sprzętu ręcznego. Czynność obejmuje ponadto prace przygotowawcze tj. zebranie odpadów i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu koszenia, które należy przekazać do zagospodarowania. Czynność nie obejmuje zebrania skoszonej trawy. 3.7. Wykaszanie poboczy ścieżek rowerowych. W zakresie obejmującym wykaszanie poboczy ścieżek rowerowych: czynność polega na wykoszeniu 2-krotnym w sezonie wegetacyjnym (na szerokość 1,0 m z każdej strony) poboczy ścieżek rowerowych o łącznej długości wynoszącej 11 km wg wykazu (tabela nr 7), przy użyciu sprzętu mechanicznego, samobieżnego lub ciągnionego, a w razie potrzeby sprzętu ręcznego. Czynność obejmuje ponadto prace przygotowawcze tj. zebranie odpadów i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu koszenia, które należy przekazać do zagospodarowania. Czynność obejmuje zebranie skoszonej trawy. 3.8. Utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo-rekreacyjnych. W zakresie obejmującym utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo- rekreacyjnych: Czynność polega na usuwaniu chwastów oraz wykaszaniu roślinności 3-krotnie w sezonie wegetacyjnym. Wykaz obiektów zabawowo-rekreacyjnych podano w tabeli nr 8. 3.9. Urządzanie rabat, gazonów i donic (nasadzenia jednoroczne). W zakresie obejmującym urządzanie rabat, gazonów i donic (nasadzenia jednoroczne): Czynność polega na przygotowaniu gleby na wyznaczonych pod nasadzenia rabatach wg wykazu (tabela nr 9), zastosowaniu odpowiedniego nawożenia i wykonaniu nasadzeń sadzonek zakupionych przez Wykonawcę, na jego koszt. 3.10. Pielęgnacja rabat, gazonów, donic i skalniaków. W zakresie obejmującym pielęgnację rabat, gazonów, donic i skalniaków: Czynność polega na pieleniu, uzupełnieniu brakującej ziemi lub kory na rabatach, w gazonach, donicach i skalniakach wg wykazu (tabela nr 10), a także usunięciu nasadzeń przekwitłych, uschniętych lub obumarłych. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady należy przekazać do zagospodarowania. Przewiduje się 6-krotne wykonanie czynności. Zakup ziemi i kory obciąża Wykonawcę. 3.11. Podlewanie rabatów, gazonów, donic i skalniaków. W zakresie obejmującym podlewanie rabat, gazonów, donic i skalniaków: Czynność polega na podlewaniu nasadzeń w rabatach, gazonach, donicach i skalniakach znajdujących się na terenie miasta wg wykazu (tabela nr 10). Przewiduje się co najmniej 10-krotne podlanie. Koszty poboru wody obciążają Wykonawcę. 3.12. Podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów. W zakresie obejmującym podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów: Czynność polega na podlewaniu nasadzeń drzew i krzewów wprowadzonych w bieżącym roku a także w latach ubiegłych wg wskazań Zamawiającego. Przewiduje się co najmniej 10-krotne podlanie. Koszty poboru wody obciążają Wykonawcę. 3.13. Urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenie wieloletnie) wg wskazania Zamawiającego. W zakresie obejmującym urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenie wieloletnie) wg wskazania Zamawiającego: Czynność polega na urządzeniu rabat lub skalniaków we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Prace winny obejmować przygotowanie terenu pod nasadzenia (wybranie kamieni, dowiezienie odpowiedniej gleby, nawożenie itp.) i wykonanie nasadzeń sadzonek zakupionych przez Wykonawcę. 3.14. Urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego. W zakresie obejmującym urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego: Czynność polega na urządzeniu terenów zielonych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Prace winny obejmować przygotowanie terenu tj. jego wyrównanie, a w razie potrzeby jego odchwaszczenie mechaniczne lub środkami chemicznymi zakupionymi przez Wykonawcę na jego koszt, oczyszczenie z kamieni, wycinkę wskazanych przez Zamawiającego drzew i krzewów, karczowanie pni. We wskazanych przez Zamawiającego przypadkach również dowiezienie ziemi, jej rozplantowanie oraz posianie trawy zakupionej przez Wykonawcę na jego koszt. 3.15. Sadzenie drzew. W zakresie obejmującym sadzenie drzew: Czynność polega na dowiezieniu sadzonek zakupionych przez Zamawiającego do miejsca sadzenia wskazanego przez Zamawiającego, wykonaniu nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą, osadzeniu palików, przycięciu gałęzi i przywiązaniu pnia, rozplantowaniu pozostałej ziemi. Przy sadzeniu należy stosować kołki do drzewek w ilości 3 szt., grubości minimum 6 cm. Wysokość palika wystającego nad gruntem powinna być odpowiedniej wysokości w stosunku do wielkości sadzonki, tj. takiej, by zachować jej stabilność. Jako wiązadło stosować taśmę elastyczną, parcianą o szerokości minimum 3cm. Ustawienie palików i przywiązanie do nich taśmą –należy do Wykonawcy. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Po umieszczeniu systemu korzeniowego w dole na drzewko i zasypaniu ziemią, należy prawidłowo ubić ziemię wokół pnia, uformować misę i podlać. Termin wykonania nasadzeń każdorazowo uzgodni Zamawiający. 3.16. Ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika. W zakresie obejmującym ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika: Czynność polega na ścięciu drzew wskazanych przez Zamawiającego, odcięciu gałęzi i konarów, pocięciu pnia i konarów na odcinki, ułożeniu gałęzi i konarów w stosy, a w przypadku wskazania przez Zamawiającego również wywiezieniu do wskazanego miejsca na obszarze gminy Sulechów. W zakres prac wchodzi wykonanie wyrzynków z pnia o długości 1 m. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zlecić dodatkowe cięcie drewna na wyrzynki 0,5 m. Zagospodarowanie gałęzi wraz liśćmi spoczywa na Wykonawcy. 3.17. Ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) w zabudowie z użyciem podnośnika. W zakresie obejmującym ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) w zabudowie z użyciem podnośnika: Czynność obejmuje wykonanie robót opisanych w pkt 3.16 powyżej z uwzględnieniem wykonawstwa robót z użyciem podnośnika. 3.18. Pielęgnacja drzew polegająca na przycinaniu konarów i gałęzi, formowanie koron oraz likwidacja odrostów przy pniu. W zakresie obejmującym pielęgnację drzew polegającą na przycinaniu konarów i gałęzi, formowaniu koron oraz likwidacji odrostów przy pniu: Czynność obejmuje prześwietlenie korony drzew poprzez wycięcie części konarów, gałęzi i posuszu, w tym uformowanie korony drzew, likwidacji odrostów przy pniu, zebranie powstałych odpadów i ich przekazanie do zagospodarowania. 3.19. Przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów W zakresie obejmującym przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów lub drzew rosnących w terenie trudnodostępnym : Czynność polega na przycięciu drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynków i obiektów lub rosnących w terenie trudno dostępnym. Zakres prac obejmuje zmniejszenie korony drzewa poprzez obcięcie konarów i gałęzi w sposób umożliwiający odtworzenie korony, pocięcie odciętych konarów i gałęzi oraz wywiezienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub przekazanie do zagospodarowania. W uzasadnionych przypadkach wskazane czynności Wykonawca wykona z użyciem podnośnika. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia czynności polegające na przycięciu konarów Wykonawca wykona w czasie zgodnym z przedłożoną ofertą. 3.20. Przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach. W zakresie obejmującym przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach: Czynność polega na przycięciu drzew rosnących poza terenem zabudowanym. Zakres prac obejmuje zmniejszenie korony drzewa poprzez obcięcie konarów i gałęzi w sposób umożliwiający odtworzenie korony, pocięcie odciętych konarów i gałęzi oraz wywiezienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub przekazanie do zagospodarowania. W uzasadnionych przypadkach wskazane czynności Wykonawca wykona z użyciem podnośnika. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia czynności polegające na przycięciu konarów Wykonawca wykona w czasie zgodnym z przedłożoną ofertą. 3.21. Frezowanie pni na terenach gminnych. W zakresie obejmującym frezowanie pni na terenach gminnych: Czynność polega na wyfrezowaniu pni na głębokość co najmniej 20 cm, zasypaniu dołu ziemią oraz ubiciu gruntu i wyrównaniu zasypanego dołu. Powstałe odpady należy przekazać do zagospodarowania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poza wymaganiami powyżej określa załącznik nr 3 do SIWZ, tabelaryczny wykaz terenów objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie postanowienia SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie usług określonych w § 1 ust. 3 pkt 1-8 i 10-12 umowy wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. 1 powyżej, 2) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. 1 powyżej, oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 10. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 3.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach