Przetargi.pl
„Remont i konserwacja istniejącego rowu w miejscowości Rokitno”

Gmina Przytoczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7494310 , fax. 095 748 91 13
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytoczna
  ul. Rokitniańska 4
  66-340 Przytoczna, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7494310, fax. 095 748 91 13
  REGON: 21096682300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont i konserwacja istniejącego rowu w miejscowości Rokitno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 004305F w miejscowości Rokitno, w ramach realizacji zadania, pn.: „Remont i konserwacja istniejącego rowu w miejscowości Rokitno”. 1. Zakres inwestycji obejmuje: 1. Konserwację rowu R-1 na odcinku 575 m, poprzez odkrzaczenie, ścięcie drzew, wykaszanie i odmulanie dna rowu; 2. Remont, wymiana umocnień skarpy rowu, na odcinku 575 m, poprzez rozbiórkę umocnień, przygotowanie podłoża, ułożenie geowłókniny, ułożenie korytek ściekowych na dnie i na skarpie (częściowo), umocnienie skarp płytą ażurową; 3. Udrożnienie rurociągu d-800 mm, na odcinku 325 m, a w szczególności oczyszczenie studni rewizyjnych, ręczne i mechaniczne czyszczenie kanałów, inspekcja kanału; 4. Wymiana rur w ramach remontu na odcinku 10m obejmująca ręczne wykopy, usunięcie uszkodzonych fragmentów rur, montaż rur i zasypanie wykopu. 2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty: 1) Dokumentacja projektowa, załącznik nr 8 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- STWIORB, załącznik nr 9 do SIWZ, 4) Przedmiar robót, załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWIORB oraz przedmiarem robót. 2) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót. 3) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt uzgodni tymczasowe zajęcie terenów. niezbędnych do prowadzenia robót. 4) Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót i przyległej infrastruktury drogowej do stanu pierwotnego. 5) Roboty prowadzone będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zaświadczenia Starosty międzyrzeckiego o braku sprzeciwu do wskazanych w zgłoszeniu robót budowlanych. 6) Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wywóz i utylizacja urobku będzie stanowiła koszt Wykonawcy, który należy skalkulować w cenie jednostkowej wykonywanych prac. 7) Zamawiający informuje, że w obszarze przedmiotowej inwestycji prowadzone są prace budowlane dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno”. Powyższe prace obejmują m.i. wykonanie nawierzchni i odwodnienia dróg zlokalizowanych bezpośrednio w obszarze prac. Wykonawca podczas realizacji zadania uzgodni z Zamawiającym i Wykonawcą robót tj. firmą BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz, harmonogram prac umożliwiający równoległe wykonywanie obydwu zadań. 8) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, w przedmiarze oraz w STWIORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający- w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji przetargowej nazw (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt- dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. W przypadku ujęcia przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. 9) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1043 ze zm.). 10) Zakres wymagań dotyczący zatrudniania pracowników przez Wykonawców i Podwykonawców określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Kody robót CPV: 45232452-5 Robot odwadniające 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232452-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą. 1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z rozdziałem VIII, pkt.4, ppkt. 1) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozdziałem VIII, pkt. 4, ppkt. 2) SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów), Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) Kosztorys ofertowy Wykonawcy. 2. Dodatkowo: 1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1, pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach