Przetargi.pl
Sporządzenie operatu szacunkowego - ul. Spadowa w Lublinie

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2013-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lublin.pl/powiatlublin/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatu szacunkowego - ul. Spadowa w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sporządzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177 o pow. 0,0369 ha, położonej w Lublinie przy ul. Spadowej 25 e, do celów prowadzonego postępowania w trybie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną. Operat szacunkowy dla nieruchomości należy wykonać w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego a w przypadku braku możliwości potwierdzenia jego aktualności do sporządzenia nowego operatu szacunkowego w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca zobowiązany jest po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego do potwierdzenia jego aktualności przez okres kolejnych 12 miesięcy, a w przypadku braku możliwości potwierdzenia jego aktualności do sporządzenia nowego operatu szacunkowego. Wykonawca dokonuje potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym. Materiały niezbędne do prawidłowego sporządzenia przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.splublin.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach