Przetargi.pl
Sporządzenie operatów szacunkowych dla 13 działek przeznaczonych do nabycia na własność Skarbu Państwa

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-153 Kraków, ul. Szlak 73
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6344033 , fax. 012 6188010
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Szlak 73 73
  31-153 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6344033, fax. 012 6188010
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatów szacunkowych dla 13 działek przeznaczonych do nabycia na własność Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sporządzenie operatu szacunkowego dla następujących działek: Cz. I: Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko (11 działek), Cz. II: Regulacja rzeki Prądnik w miejscowości Sułoszowa (2 działki).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach