Przetargi.pl
WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ ORAZ NA DODATKOWY KREDYT BANKOWY NIE OBJĘTY PREMIĄ

Urząd Gminy Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa 252
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3518016 w. 29 , fax. 018 3540310
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sękowa
  Sękowa 252 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3518016 w. 29, fax. 018 3540310
  REGON: 00055114800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Sekowa/Wprowadzenie/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ ORAZ NA DODATKOWY KREDYT BANKOWY NIE OBJĘTY PREMIĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w ogólnej kwocie 389.997zł z czego; 256.198zł - kredyt objęty premią termomodernizacyjną 133.799zł - kredyt nie objęty premią. Kredyt przeznaczony będzie na realizację zadania inwestycyjnego pn; Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sękowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Sekowa/podmiotowe/Zamowienia+publ
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach