Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku remizy OSP Książniczki

Urząd Gminy Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-091 Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3885740 , fax. 012 3885035
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1 1
  32-091 Michałowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3885740, fax. 012 3885035
  REGON: 00054556700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.malopolska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku remizy OSP Książniczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP Książniczki, tj.: 1. wykonanie podkładów murarskich; 2. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 3. wykonanie posadzek; 4. tynkowanie pomieszczeń; 5. wykonanie balustrad schodowych; 6. obróbki blacharskie; 7. malowanie pomieszczeń; 8. wykonanie schodów zewnętrznych; 9. wykonanie/uzupełnienie instalacji elektrycznej. Opis sposobu wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - ( zał. Nr 6 do SIWZ). Zakres rzeczowy i ilościowy robót określa przedmiar robót - (zał. Nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.michalowice.malopolska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach