Przetargi.pl
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROPA.

Gmina Ropa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-312 Ropa, Ropa 733
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3534014, 3534017 , fax. 018 3534017
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropa
  Ropa 733 733
  38-312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 018 3534014, 3534017, fax. 018 3534017
  REGON: 49000905600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROPA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKAZ ZADAŃ - TRAS PRZEJAZDU ZADANIE NR 1 1. Dowóz w dni szkolne 38 dzieci z Łosia do Gimnazjum w Ropie (5,5 km w jedną stronę )- cztery kursy dziennie. ZADANIE NR 2 1. Dowóz w dni szkolne 25 dzieci z przysiółków: Ropa-Brunary, Zalesie, Deciówka, Ropa-Góra, Pod Styrem, Podwawrzka, Bogaczówka, Garwaszówka do Gimnazjum w Ropie 2. Dowóz w dni szkolne 62 dzieci z przysiółków: Ropa-Brunary, Zalesie, Deciówka, Ropa-Góra, Pod Styrem, Podwawrzka, Bogaczówka, Garwaszówka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie (4,5 km w jedną stronę )-cztery kursy dziennie. 3.Dowóz w dni szkolne 7 dzieci z przysiółków: Ropa-Brunary, Zalesie, Deciówka, Ropa-Góra, Pod Styrem, Podwawrzka, Bogaczówka, Garwaszówka do Gminnego Przedszkola w Ropie. (4,5 km w jedną stronę )-cztery kursy dziennie. ZADANIE NR 3 1. Dowóz w dni szkolne 19 dzieci z przysiółka Podchełmie do Gimnazjum w Ropie 2. Dowóz w dni szkolne 36 dzieci z przysiółka Podchełmie do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie 3.Dowóz w dni szkolne 8 dzieci z przysiółka Podchełmie do Gminnego Przedszkola w Ropie. (4 km w jedną stronę)-cztery kursy dziennie. ZADANIE NR 4 1. Dowóz w dni szkolne 17 dzieci z Klimkówki do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie (3,5 km w jedną stronę )-trzy kursy dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach