Przetargi.pl
ADAPTACJA PODDASZA NA SZATNIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MUZEUM WIELICZKA, PARK KINGI 6.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2783266, 4221947 , fax. 012 2783028
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  ul. Zamkowa 8 8
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2783266, 4221947, fax. 012 2783028
  REGON: 00027608000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA PODDASZA NA SZATNIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MUZEUM WIELICZKA, PARK KINGI 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie adaptacji poddasza na szatnie wraz z częściową przebudową w budynku administracyjnym Muzeum Wieliczka, Park Kingi 6: ? Przedłużenie 2-ch klatek schodowych z I piętra na poddasze. ? Wyburzenie części ścianek działowych oraz budowę nowych ? Adaptacja strychu na szatnie, hol, sanitariat, w.c., aneks porządkowy, oraz pomieszczenie socjalne. Pozostała część powierzchni poddasza pozostaje strychem nieużytecznym dostępnym poprzez wejście techniczne. ? Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu ? Wykonanie instalacji wod-kan na poddaszu ? Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.wieliczka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach