Przetargi.pl
Odbudwa mostów i przepustu uszkodzonych podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br.

Gmina Biecz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-340 Biecz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4471113 , fax. 013 4471113
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biecz
  Rynek 1 1
  38-340 Biecz, woj. małopolskie
  tel. 013 4471113, fax. 013 4471113
  REGON: 37044061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudwa mostów i przepustu uszkodzonych podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudwa mostów i przepustu uszkodzonych podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br.: - most w miejscowości Libusza - Droga gminna Libusza - Pasternik nr K 270032 w km 0+535, Etap - I - most w miejscowości Biecz - ulica Podwale w km 0+020, Etap - I - przepust w miejscowości Strzeszyn - Ścibórka w km 0+300, Etap - I Zakres odbudowy mostu w miejscowości Libusza obejmuje rozbiórkę zniszczonych elementów konstrukcji mostu, odbudowa polega na wykonaniu nowych elementów mostu (filary, płyta nośna, nawierzchnia) oraz urządzenia zabezpieczające. Odbudowa mostu w miejscowości Biecz-Podwale oraz przepustu w m. Strzeszyn - Ścibórka polega na rozebraniu zniszczonych elementów oraz wykonanie w sposób zapewniający przed ponownym zniszczeniem. Odbudowa obejmuje również budowę urządzeń zabezpieczających barier oraz poręczy. Obudowa po powodzi mostu na potoku Wójtowianka w ciągu drogi gminnej Libusza - Pasternik w km 0+535 Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje: - roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji, - wbicie ścianek szczelnych, - roboty ciesielskie, - roboty zbrojarskie, - roboty betoniarskie, - wykonanie izolacji powierzchniowych, - wykonanie nawierzchni jezdni - montaż barieroporęczy i barier ochronnych, - wykonanie obrukowania kamieniem łamanym na betonie. Odbudowa po powodzi mostu w km 0+020 ulicy Podwale w miejscowości Biecz Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje: - roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji, - roboty ciesielskie, - roboty zbrojarskie, - roboty betoniarskie, - wykonanie izolacji powierzchniowych, - wykonanie nawierzchni jezdni, - montaż barieroporęczy i barier ochronnych, - wykonanie obrukowania kamieniem łamanym na betonie. Odbudowa po powodzi przepustu w ciągu drogi K270029 Strzeszyn-Ścibórka w km 0+300 Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje: - roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji, - roboty ciesielskie, - roboty zbrojarskie, - roboty betoniarskie, - wykonanie izolacji powierzchniowych, - zasypanie wnęk za ścianami czołowymi przepustu, - zasypanie powstałych wyrw w korpusie drogowym, - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, - montaż barieroporęczy i barier ochronnych, - wykonanie koszy siatkowo-kamiennych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, uproszczonych Projektach Budowlanych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zał. do niniejszej Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł - słownie: dwa tysiące złotych Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zmawiającego: 16 8627 0001 2002 3000 0954 0002. WADIUM WNOSZONE W INNEJ FORMIE NIŻ W PIENIĄDZU (PRZELEW) NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE W KASIE ZAMAWIAJĄCEGO. TERMIN WNIESIENIA WADIUM W KAŻDEJ FORMIE: do dnia 17.08.2010 r. do godz. 09.30 Uwaga ! W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego ! Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.biecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach