Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie w ramach programu Radosna Szkoła - drugi przetarg

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6326330 , fax. 014 6326332
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 014 6326330, fax. 014 6326332
  REGON: 00054899100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skrzyszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie w ramach programu Radosna Szkoła - drugi przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw o powierzchni 500m2 wraz z dostawą i montażem wyposażenia przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie, działka nr 478-9 Zamówienie należy wykonać zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 110, poz. 915 z póź. zm.). Zakres robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym obejmuje wykonanie: - zaprojektowanie szkolnego placu zabaw, - uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, - wykonanie szkolnego placu zabaw, - dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład szkolnego placu zabaw, - wykonanie i zainstalowanie na szkolnym placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, - uruchomienie szkolnego placu zabaw, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), - sporządzenie i przekazanie zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji zawierającej atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji, - przekazanie zamawiającemu obiektu nadającego się do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skrzyszow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach