Przetargi.pl
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNYCH

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2014-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia:sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnych nieruchomości położonych w Lublinie, zgodnie z poniższymi wymogami. Część I Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej części nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Państwa na mocy orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 czerwca 1973 r. znak: GK.V.60/58/73, położonej w Lublinie przy ul. Wołodyjowskiego, oznaczonej dawniej jako działka nr 13, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 89/4 (obr. 28 - Rury Jezuickie, ark. 8). Wykonanie powyższej dokumentacji rozliczeniowej niezbędne jest do przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz wnioskodawców. Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: ETAP I: 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość. 4.Aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie instrukcji technicznej K-1 (dotyczy działki wywłaszczonej). 5. Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie). 6. Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu. 7. Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno - prawnej działek. ETAP II - w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu: 1. Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres trzech lat od daty podpisania umowy). 2. Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej w związku ze zwrotem działki. 3. Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania. W toku prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania dokumentacji geodezyjnej stosownie do obowiązującej w tym czasie ewidencji gruntów, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych wersji dokumentacji do zwrotu nieruchomości, jeśli okaże się to niezbędne dla prowadzonego postępowania i wydania decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. Część II Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej części nieruchomości nabytej na rzecz Skarbu Państwa na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr 361/73 z dnia 8 stycznia 1973 r., stanowiącej dawniej działkę nr 17, położonej w Lublinie przy ul. Wołodyjowskiego, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 89/4 (obr. 28 - Rury Jezuickie, ark. 8). Wykonanie powyższej dokumentacji rozliczeniowej niezbędne jest do przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz wnioskodawców. Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: ETAP I: 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość. 4. Aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie instrukcji technicznej K-1 (dotyczy działki wywłaszczonej). 5. Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie). 6. Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu. 7. Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno - prawnej działek. ETAP II - w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu: 1. Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres trzech lat od daty podpisania umowy). 2. Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej w związku ze zwrotem działki. 3. Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania. W toku prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania dokumentacji geodezyjnej stosownie do obowiązującej w tym czasie ewidencji gruntów, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych wersji dokumentacji dozwrotunieruchomości,jeśliokażesię to niezbędne dla prowadzonego postępowania i wydania decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. Część III Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej nieruchomości oznaczonej dawniej jako działki nr 36/4, 36/5 i 37/1, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa decyzją Urzędu Miejskiego w Lublinie z dnia 4 marca 1976 r. znak: GTO.VII.6602/1/76, położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 65/1 (obr. 43 - Wrotków, ark. 26). Wykonanie powyższej dokumentacji rozliczeniowej niezbędne jest do przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz wnioskodawców. Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: ETAP I: 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość. 4. Aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie instrukcji technicznej K-1 (dotyczy działki wywłaszczonej). 5. Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie). 6. Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu. 7. Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno - prawnej działek. ETAP II - w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu: 1. Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres trzech lat od daty podpisania umowy). 2. Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej w związku ze zwrotem działki. 3. Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania. W toku prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania dokumentacji geodezyjnej stosownie do obowiązującej w tym czasie ewidencji gruntów, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych wersji dokumentacji do zwrotu nieruchomości, jeśli okaże się to niezbędne dla prowadzonego postępowania i wydania decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. Termin wykonania zamówienia: a) etap I - 30 kwietnia 2014 r., b) etap II - 30 dni od dnia doręczenia informacji, że decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach