Przetargi.pl
Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, Domańskiego 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  Domańskiego 7
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  REGON: 230821546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: Budowa linii do segregacji odpadów – w formule zaprojektuj i wybuduj:1) Przedmiotem ww. Części zamówienia jest zaprojektowaniei wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem linii segregacji odpadów na terenie zaplecza składowiska odpadów. Teren na którym prowadzone będą roboty budowlane znajduje się na istniejącym składowisku odpadów w Jędrzychowicach, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie na działkach nr 49/1 i 49/7 obręb nr 2.0004 – Jędrzychowice. Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jędrzychowice: Uchwała nr 265/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r. – teren oznaczony symbolem: Enu- Tereny urządzeń przerobui gromadzenia odpadów oraz nieczystości. Teren leży poza strefą ochrony konserwatorskiej, na przedmiotowym terenie i w jego sąsiedztwie nie występują stanowiska archeologiczne.2) Przedmiot ww. Części zamówienia składa się z dwóch etapów:a) W ramach Etapu I „zaprojektuj” – należy opracować dokumentację projektową i uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę;b) W ramach Etapu II „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlano – montażowe na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz sprawować nadzór autorski.3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia objętego Częścią I zostały zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym w czerwcu 2022r., stanowiącym Załącznik nr 6A do SWZ oraz w projekcie umowy dot. Części I, stanowiącym Załącznik nr 5A do SWZ.4) Wymagania dotyczące gwarancji w zakresie Części I zamówienia:a) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia.b) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru robót z klauzulą „odbieram”.c) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.d) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Zasady oceny ofert zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ.e) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy dla Części I, stanowiącym Załącznik Nr 5A do SWZ.5) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 5-letniej gwarancji na opracowaną dokumentację projektową, zgodniez zapisami projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 5A do SWZ.6) Zamawiający nie stawia bezwzględnego wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Części I zamówienia ale zaleca przeprowadzenie jejw interesie Wykonawcy bez udziału Zamawiającego, co powinno umożliwić zapoznanie się z terenem budowy, w celu wykluczenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Wszelkie zapytania związane z realizacją ww. części zamówienia powinny być kierowane do Zamawiającego w formie zapytań do SWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Wykonawcy dokonują oględzin na swój koszt i ryzyko.CZĘŚĆ II: Zakup śmieciarki, „hakowca” i samochodu do zbierania worków:1) Przedmiotem ww. Części zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, tj.: samochodu specjalistycznego typu śmieciarka samochodowa, samochodu ciężarowego typu „hakowiec”, samochodu do zbierania worków, zwanych w dalszej części SWZ „pojazdami”, spełniających minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej pojazdów”, stanowiącej Załącznik nr 6B do SWZ.2) Pojazdy należy dostarczyć za pomocą auto transportera lub lawety lub na kołach na specjalnych tablicach rejestracyjnych, w sposób zapewniający ich bezpieczną dostawę. Wszelkie koszty związanez dostawą pojazdów, w tym ubezpieczeniem transportu, ponosi Wykonawca.3) Dostarczone pojazdy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., posiadać wymagane wyposażenie standardowe zgodne z wymogami przepisów zatwierdzonych przez Parlament Europejski, spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858z dnia 30 maja 2018 r. Pojazdy powinny również spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.4) Dostarczone pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne do ich rejestracji na terytorium Polski - posiadać odpowiednią homologację dopuszczającą do ruchu drogowego na terytorium Polski oraz posiadać pełną dokumentację wymaganą do ich rejestracji w Polsce, w tym książki pojazdu.5) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy w chwili wydania Zamawiającemu były zatankowane właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 15 litrów oraz posiadały uzupełnione płyny eksploatacyjne.6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego zapewniającego przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji dostarczonych pojazdów i ich naprawy.7) Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji Części II zamówienia zostały określone w projekcie umowy dla Części II, stanowiącym Załącznik nr 5B do SWZ.8) Wymagania dotyczące gwarancji w zakresie realizacji Części II zamówienia:a) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone pojazdy, bez limitu przebiegu kilometrów.b) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.c) W przypadku szczególnych wymagań (np. producenta danego pojazdu bądź jego części) wynikających z wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej danego pojazdu, Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji, zobowiązany jest na swój koszt dopełnić wszelkich czynności opisanych w ww. dokumentach, a także winny zostać one uwzględnione w cenie oferty.d) Okres gwarancji na dostarczone pojazdy, stanowi jednoz kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Zasady oceny ofert dla Części II zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ.e) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy dla Części II, stanowiącym Załącznik nr 5B do SWZ.CZĘŚĆ III: Zakup ładowarki kołowej:1) Przedmiotem ww. Części zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego pojazdu - ładowarki kołowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2021-2022, zwanej w dalszej części SWZ „ładowarką”, spełniającej minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej ładowarki”, stanowiącej Załącznik nr 6C do SWZ.2) Ładowarkę należy dostarczyć za pomocą auto transportera lub lawety, w sposób zapewniający ich bezpieczną dostawę. Wszelkie koszty związane z dostawą ładowarki, w tym ubezpieczeniem transportu, ponosi Wykonawca.3) Dostarczona ładowarka powinna posiadać wymagane wyposażenie standardowe zgodne z wymogami przepisów zatwierdzonych przez Parlament Europejski. Dostarczona ładowarka powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. Ładowarka powinna również spełniać wymagania techniczne w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.4) Dostarczona ładowarka musi spełniać wszystkie wymagania niezbędne do jej rejestracji na terytorium Polski – posiadać odpowiednią homologację dopuszczającą do ruchu drogowego na terytorium Polski oraz posiadać pełną dokumentację wymaganą do jej rejestracji w Polsce, w tym książkę pojazdu.5) Zamawiający wymaga, aby ładowarka w chwili wydania Zamawiającemu była zatankowana właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 15 litrów oraz posiadała uzupełnione płyny eksploatacyjne.6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego zapewniającego przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji dostarczonej ładowarki i jej naprawy.7) Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji Części III zamówienia zostały określone w projekcie umowy dla Części III, stanowiącym Załącznik nr 5C do SWZ.8) Wymagania dotyczące gwarancji w zakresie realizacji Części III zamówienia:a) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczoną ładowarkę, bez limitu motogodzin.b) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.c) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń części, sprzętu, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnionew cenie oferty.d) Okres gwarancji na dostarczoną ładowarkę, stanowi jednoz kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Zasady oceny ofert w zakresie Części III zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ.e) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy dla Części III, stanowiącym Załącznik Nr 5C do SWZ.CZĘŚĆ IV: Zakup pojemników i kontenerów:1) Przedmiotem ww. Części zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, zwanych w dalszej części SWZ „pojemnikami”, spełniającymi minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej pojemników”, stanowiącej Załącznik nr 6D do SWZ.2) Wykonawca w ramach Części IV zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć:1) Pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności 1100 litrów –w ilości 150 szt.;2) Kontenery KP7 do selektywnej zbiórki o pojemności 7m3 -w ilości 5 szt.;3) Kontener 36 m3 – w ilości 1 szt.3) Pojemniki należy dostarczyć w sposób zapewniający ich bezpieczną dostawę. Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi w całości Wykonawca.4) W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, dotyczące dostarczonych pojemników, w tym certyfikaty CE.5) Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji Części IV zamówienia zostały określone w projekcie umowy dla Części IV, stanowiącym Załącznik nr 5D do SWZ.6) Wymagania dotyczące gwarancji w zakresie realizacji Części IV zamówienia:a) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone pojemniki i kontenery.b) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.c) Okres gwarancji na dostarczone pojemniki i kontenery, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Zasady oceny ofert zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ.d) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5D do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach