Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska (4)

Gmina Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, Teatralna 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 732 32 21
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesławiec
  Teatralna 1a
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 732 32 21
  REGON: 230821457
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska (4)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska, obejmującego wykonanie prac w zakresie:  budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+028 do km 0+982, budowy wyspy kanalizującej ruch pojazdów na odcinku od km 0+756 do km 0+803 w obrębie włączenia ciągu pieszo-rowerowego do drogi wojewódzkiej w km 0+803 na wlocie do miejscowości Łaziska, przebudowy zjazdów indywidualnych, budowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem, odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych, wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.Parametry techniczne ciągu pieszo-rowerowego w km od 0+028 do 0+807:• bitumiczna nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,50mb;• pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego o wartości 2,00% natomiast pochylenie podłużne o wartości od 0,50% do 2,00%;• obramowanie ciągu pieszo-rowerowego obrzeżem betonowym z obu stron.Parametry techniczne chodnika w km od 0+807 do 0+915:• bitumiczna nawierzchnia chodnika o szerokości 2,00mb;• pochylenie poprzeczne chodnika o wartości 2,00% natomiast pochylenie podłużne o wartości od 0,50% do 1,00%;• obramowanie chodnika krawężnikiem betonowym od strony jezdni wyniesionym 12cm powyżej krawędzi jezdni, natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym.Parametry techniczne zatoki autobusowej w km od 0+915 do 0+971:• bitumiczna nawierzchnia zatoki autobusowej o szerokości 3,00mb i długości 20,00mb (skos wjazdowy zatoki 1:8 o dł. 24,00mb; skos wyjazdowy zatoki 1:4 o dł. 12,00mb, wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,00mb)• bitumiczna nawierzchnia peronu dla pieszych o szerokości peronu 1,50mb;• pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej o wartości 2,00% natomiast pochylenie podłużne o wartości od 0,50%;• obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym, natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym.W ramach realizacji zadania przewiduje się również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych na posesje przyległe do drogi. Szerokość zjazdów nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego.Odwodnienie jezdni drogi wojewódzkiej należy zachować jako istniejące do istniejących rowów drogowych na odcinku od km 0+000 do 0+807 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+807 do 0+982. W km 0+890 oraz 0+977 przewiduje się wykonać dwa wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zostaną odprowadzone na tereny zielone czynne biologicznie zlokalizowane w obrębie drogi.W km 0+140÷0+800 ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać konserwację i remont istniejącego rowu drogowego polegającego na oczyszczeniu i odmuleniu wraz z wycinką krzaków i odrostów na skarpach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu92 8392 0004 2600 2017 2000 0040UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:2.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na wykonaniu (w ramach budowy, przebudowy lub remontu) chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub placu o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2.000m2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach