Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paprotnej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Długołęka, Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Robotnicza 12
  55-095 Długołęka, woj. dolnośląskie
  REGON: 931935017
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paprotnej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Paprotnej w m. Szczodre, gm. Długołęka, w zakresie:1) Budowa kanałów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200PVC SDR 34, SN8 - 139,6 mb2) Budowa kanałów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160PVC SDR 34, SN8 - 16,1 mb3) Zabudowa studni sieciowych betonowych DN1000 – 5 szt.4) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160PVC – L= 37,3 m;5) Zabudowa studni przyłączeniowych DN425PP-B – 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach