Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Twardogóra

GMINA TWARDOGÓRA ogłasza przetarg

 • Adres: 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713992200 , fax. +48713158142
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TWARDOGÓRA
  ul. Ratuszowa 14
  56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie
  tel. +48713992200, fax. +48713158142
  REGON: 931934822
 • Adres strony internetowej zamawiającego: twardogora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Twardogóra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace w zakresie termomodernizacji związane są z modernizacja źródła ciepła (wymiana kotłów gazowych oraz doposażenie w powietrzną pompę ciepła), zakres prac obejmuje między innymi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i określonej w PFU wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień pozwoleń, opinii i decyzji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym (o ile jest to wymagane przepisami prawa): decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych, zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej i zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji, robót budowlanych wraz z pełnym zakresem: robót towarzyszących, wymaganych prób i sprawdzeń i prac porządkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:- 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);2. zdolności technicznej lub zawodowej:2.1. Wykonawca, który wykaże, iż wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną lub usługę polegającą na wykonaniu lub modernizacji źródła ciepła czynnego obiektu kubaturowego i wartości robót budowlanych min. 300 000,00 złotych2.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:2.2.1. co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) która w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej budowie lub wymianie źródła ciepła i wartości robót budowlanych min 300 000,00 zł brutto ;2.2.2. co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach